Kursa kods CitiP012

Kredītpunkti 2

Ergonomika darbā

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Anda Zvīgule

Mg. paed.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Citi3046, Ergonomika darbā I

Citi3047, Ergonomika darbā II

Kursa anotācija

Profesionālās prakses mērķis ir iepazīties un izvērtēt prakses vietas ergonomisko situāciju. Students paplašina un nostiprina zināšanas par darbavietas un nodarbināto nepieciešamajiem apstākļiem ergonomisko prasību izpildē, apzinās formulēt un praktiski atpazīt ergonomiskos riskus, izveidot darba vietas ergonomisku novērtēšanu uzņēmumā vai iestādē. Studenti sagatavo priekšlikumus ergonomikas un drošības uzlabošanai konkrētajā prakses vietā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
zināšanas un kritiska izpratne par ergonomikas lomu prakses vietā;
prasmes formulēt un atpazīt ergonomiskos riskus, izveidot darba vietas ergonomisku novērtēšanu prakses vietā;
kompetence veikt nodarbināto darbspēju noteikšanu, pieņemt lēmumus organizēt ergonomikas prasībām atbilstošu darba vietu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma ražošanas specifiku.
2 Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma ergonomisko situāciju.
3 Ergonomisko risku novērtējums prakses uzņēmumā.
4 Prakses uzņēmuma specifikai attiecināmo normatīvo aktu prasību saraksta izveide.
5 Iepriekšminēto normatīvo aktu prasību izpildes izpēte.
6 Iepazīšanās ar personāla apmācību darba drošībā, mērķtiecīgi optimizējot riskus ergonomiskas darba vides nodrošināšanā.
7 Priekšlikumu par drošības līmeņa paaugstināšanu ergonomiskas darba vides kontekstāizstrāde.
8 Iepriekš minēto priekšlikumu finansējuma aprēķins.
9 Prakses rezultātu prezentēšana uzņēmuma prakses uzņēmuma vadībai.
10 Prakses rezultātu prezentēšana un apspriešana ar LLU atbildīgo pasniedzēju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmuma prakses vadītājs profesionālās prakses atskaiti izskata, novērtē un dod slēdzienu par tā ieskaitīšanu. Atskaiti paraksta un parakstu apliecina ar zīmogu. Atskaite jāiesniedz katedrā atbildīgā pasniedzēja noteiktajā datumā (ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc prakses beigām), vienlaikus studentam jāprezentē prakses rezultāti (10 min. gara runa).Kopā ar prakses atskaiti jāiesniedz arī norīkojums ar tajā doto raksturojumu. Atskaiti novērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā

Obligātā literatūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp
2. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.
3. Darba drošība. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 273 lpp.
4. DKaļķis H. Biznesa ekonomikas vadība. Rīga, SIA „Gutenbergs Druka”, 2014. – 155 lpp.

Papildliteratūra

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 157 lpp.
2. Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, RSU, 2012. – 834 lpp
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē, Rīga, 2007. - 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391 3.Journal of Occupational and Organizational Psychology. ISSN 0963-1798

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse maģistra studiju programmas „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.