Kursa kods Citi5011

Kredītpunkti 3

Darba aizsardzība tautsaimniecībā

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Priekšzināšanas

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

VadZ5053, Uzņēmējdarbības plānošana

Kursa anotācija

Darba aizsardzība NACE klasifikatorā minētās tautsaimniecības nozarēs. Darba drošība būvniecībā. Darba drošība mežā nozarē un kokapstrādē, enerģētikā. Darba aizsardzība lauksaimniecībā. Darba aizsardzība pārtikas rūpniecībā. Darba aizsardzība mašīnbūvē. Darba aizsardzība komunālajā saimniecībā un veicot darbus birojā. Darba aizsardzība poligrāfijā, tekstilrūpniecībā un šūšanas uzņēmumos. Darba aizsardzība veselības aprūpes uzņēmumos. Darba aizsardzība transportā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes formulēt un atpazīt darba aizsardzības prasības katrā tautsaimniecības nozarēs, izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt tautsaimniecības nozarēs nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm;
• kompetence - veikt tautsaimniecības nozarēs darba vides iekšējo uzraudzību,analizēt un prognozēt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba aizsardzība būvniecībā un būvmateriālu ražošanā. (lekc.)
2 Darba aizsardzība meža nozarē un kokapstrādē. (lekc.)
3 Enerģētiskās iekārtas, elektrodrošība. (lekc.)
4 Aizsardzības veidi, elektrisko tīklu un transformatoru avāriju bīstamība. (lekc.)
5 Elektrodrošība. (lekc.)
6 Siltumapgāde, siltumiekārtas. (lekc.)
7 Siltumtrašu ekspluatācija un siltumtīklu būvniecība. (lekc.)
8 Darba aizsardzība lauksaimniecībā, lopkopībā, putnkopībā un lauksaimniecības tehnikas izmantošanā (lekc.)
9 Darba aizsardzība transporta nozarē. (lekc.)
10 Darba aizsardzība pārtikas nozarē. (sem.)
11 Darba aizsardzība mašīnbūvē. (lekc.)
12 Darba aizsardzība komunālajā saimniecībā. (lekc.)
13 Darba aizsardzība apkalpojošā sfērā. (sem.)
14 Darba aizsardzība lauksaimniecības nozarē.(sem.)
15 Darba aizsardzība būvobjektos. (lekc.)
16 Darba aizsardzība nozarē vai darba veidos ārpus mācību programmas. (sem.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa beigās studenti kārto eksāmenu par teorētisko kursu. Galīgo atzīmi vērtē kā vidējo atzīmi no eksāmena, praktiskajos darbos un patstāvīgajā darbā gūtās atzīmes ballēs. Eksāmena maksimālā atzīme 8 balles. Par individuāli veiktu patstāvīgo darbu atzīme var būt 9 balles. Eksāmenā iegūstamais maksimālais vērtējums – 8 balles (ļoti labi). Par individuāli veiktu papildus darbu atbilstoši vērtējumu skalai atzīmi var paaugstināt. Akumulējošu novērtējumu saņem studenti, kuri ir nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu un lekcijām ar novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Galīgais vērtējums - vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm. Pārbaudes veids - eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. No spāņu valodas tulkojuši: V. Kempaua, E. Briška; Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.

Piezīmes

Profesionālā prakse iekļauta augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.