Kursa kods Citi5006

Kredītpunkti 3

Lietišķā pasākumu etiķete

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver teorētiskos un praktiskos jautājumus lietišķo tikšanos, sapulču, semināru, konferenču un korporatīvo pasākumu plānošanā un organizēšanā digitālajā vidē un klātienē, ietverot inovatīvo produktu prezentāciju un oficiālo pieņemšanu atklāšanas un noslēguma pasākumu īstenošanas principus, veidojot lietišķās attiecības ar dažādu Eiropas un citu valstu zinātnes un pārējo nozaru pārstāvjiem, ievērojot starpkultūru atšķirības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina lietišķās etiķetes un protokola principus, kas jāievēro plānojot un organizējot formālos pasākumus, veidojot lietišķās attiecības ar dažādu tautu un kultūru pārstāvjiem digitālajā vidē un klātienē (kontroldarbi);
Prasmes – prot izstrādāt lietišķa pasākuma programmu, strukturēt, iekārtot pasākumu telpu, uzņemt un izvietot darījuma partnerus pie sarunu un banketa galda oficiālās un jaukta tipa pieņemšanās, semināros, konferencēs, ievērojot protokola prasība un ņemot vērā starpkultūru atšķirības (praktiskie darbi);

Kompetence – spēj veicināt pozitīvu saskarsmi, organizējot darbu lietišķu pasākumu ietvaros, tiekoties ar klientiem un darījumu partneriem kā valsts, tā starptautiskajā līmenī (referāts/patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lietišķā etiķete un protokols starptautiskās sadarbības kontekstā;
2 Etiķete un protokols Covid-19 pandēmijas apstākļos;
3 Jaunā ētika protokolā un lietišķajā etiķetē;
4 Etiķetes un personas koptēla mijiedarbība pozitīvas saskarsmes veidošanā;
5 Korporatīvo pasākumu stratēģiskā plānošana;
6 Telpas organizācijas un strukturēšanas noteikumi;
7 Protokolārā floristika;
8 Komunikatīvās barjeras galda klājumos;
9 Verbālā un neverbālā sasveicināšanās lietišķajos kontaktos;
10 Dalībnieku izvietošana pie sarunu, banketa galda oficiālās un jaukta tipa pieņemšanās;
11 Lietišķās brokastis, pusdienas, vakariņas;
12 Protokols un karogs;
13 Dāvanas protokolā un biznesā;
14 Sieviešu apģērba, aksesuāru izvēle lietišķajā vidē;
15 Vīriešu apģērba, aksesuāru izvēle lietišķajā vidē;

16 Dažādu kultūru biznesa partneru uzvedības paterni lietišķajā etiķetē un protokolā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas šādi:
• sekmīgi uzrakstīti (vismaz 4 balles) divi kontroldarbi par studiju kursa tematiku (80%);

• nostrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (20%);

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – patstāvīgi iepazīties ar Eiropas un pasaules lietišķās etiķetes un protokola specifiskajām īpatnībām, kas ietekmē dažādu kultūru pārstāvju uzvedības paternus biznesa komunikācijā (ieteiktie videomateriāli (e-studijās vai lekcijās rekomendētie));

analizēt izstrādāto praktisko darbu rezultātus, veikt rezultātu interpretāciju un secinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi ietver testa un apraksta jautājumus, to vērtē skalā no 0-10 ballēm. Katram jautājumam ir norādīts iegūstamo punktu skaits. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja studējošais ieguvis 4 balles. Iegūtais nesekmīgais vērtējums ir jāpārraksta, tas summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Praktisko darbu vērtējums ir ieskatīts/neieskaitīts. Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējā aritmētiskā atzīme no 2 kontroldarbiem un ieskaite no sekmīgi izstrādātiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Foster D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 400 lpp.
2. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija. Rīga: Zelta grauds, 2011, 271 lpp.
3. Odiņa A. Labas uzvedības grāmata. Apgāds Zelta grauds, 2014. 271 lpp.
4. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009, 163 lpp.
5. Monod de Froideville G., Verheul M. An Experts' Guide to International Protocol: Best Practices in Diplomatic and Corporate Relations. Amsterdam University Press, 2016. 298 p.

Papildliteratūra

1. Post L., Post Senning D. Emily Post's Etiquette. HarperCollins, 2017. 736 p.
2. Wijers J.P., Amaral I., Hanson W., Hulleman B., Mather D. Protocol to Manage Relationships Today. Amsterdam University Press, 2020. 320 p.
3. Marshall C.P. Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You. Ecco, 2020. 448 p.

4. Шевелева О. Манеры для карьеры. Современный деловой протокол и этикет, Одри, 2019. 384 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. https://www.etiquetteintl.com

2. https://emilypost.com

Piezīmes

Brīvās izvēles C daļas studiju kurss LLU maģistrantiem.