Kursa kods Citi3055

Kredītpunkti 3

Zemes ierīcības projektēšana I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi2041, Teritorijas plānošana

Arhi3040, Teritorijas plānošana

JurZ2008, Kadastrs

JurZ2009, Kadastrs

JurZ3011, Zemes tiesības

JurZ3012, Zemes tiesības

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīts zemes ierīcības jēdziens, uzdevumi un saturs. Sniegtas pamatprasības, kas jāievēro, izveidojot un pilnveidojot lauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumus un zemes lietojumus. Studiju kursā studenti iegūst izpratni par lauku saimniecību teritorijas nepilnībām un to novēršanas iespējām, par zemes konsolidāciju kā īpašu zemes ierīcības pasākumu. Apskatīta dažādu nelauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumu un zemes lietojumu izveidošanas kārtība un īpatnības. Zemes ierīcības projekta sastādīšanas nosacījumi un kārtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par zemes ierīcību un tās nozīmi racionālu zemes īpašumu un zemes lietojumu izveidošanā;
• prasmes izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• kompetence zemes īpašumu un zemes lietojumu novērtēšanā un teritorijas nepilnību novēršanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes ierīcības jēdziens, saturs un uzdevumi.
2 Zemes ierīcības process.
3 Lauks. zemes īpašumu un zemes lietojumu formas un pamatprasības to izveidošanā.
4 Lauku saimniecību un to teritoriju racionāls lielums.
5 Lauku saimniecību teritorijas kompaktums
6 Zemes konsolidācija.
7 Jēdziens par lauku saimniecību teritorijas nepilnībām un to novēršana.
8 1.kontroldarbs.
9 Personisko palīgsaimniecību teritorijas projektēšana.
10 Dārzkopības sabiedrību un apbūves zemes īpašumu formēšana.
11 Lauksaimniecisko zemes īpašumu (lietojumu) pilnveidošanas projekta sastādīšanas metodika.
12 Nelauksaimniecisko zemes īpašumu (lietojumu) veidošana.
13 Nelauksaimniecisko zemes īpašumu (lietojumu) veidošanas projektu sastādīšana.
14 Zemes īpašumu (lietojumu) formēšanas īpatnības dažādām nelauksaimnieciskām vajadzībām.
15 Zemes īerīcības projekta grafiskās daļas sastādīšana un noformēšana.
16 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto 2 kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi, kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Zemes ierīcības likums [tiešsaiste]: LR likums.. Skatīts 24.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=144787
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.288, stājas spēka 12.04.2011. Skatīts 24.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=229298
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. 160 lpp.
2. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012 / Zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6: Food and Agricukltural organization of the United Nations. Rome: FAO, 2003. 58 55 p. Pieejams tiešsaistē no ALEPH kopkataloga: http://www.fao.org/docrep/006/Y4954E/Y4954E00.HTM

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" studentiem.