Kursa kods Citi3054

Kredītpunkti 3

Lietojumprogrammas darba aizsardzībā

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums26.11.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Imants Bērtaitis

Dr. paed.

Kursa anotācija

Programmas mērķis ir apskatīt datora programmatūru un lietojumprogrammas izmantojamu darba aizsardzības dokumentāciju apstrādei. Izmatojot lietojumprogrammu iespējas sagatavot dokumentus tos šķirot un atlasīt saistība ar darba aizsardzību. Darba aizsardzības pārskatu sastādīšana, datu bāzes, aprēķinu tabulu un grafisko attēlojumu veidošana. Prezentācijas failu organizēšana.Studiju laikā tiks apskatītas lietojumprogrammas, kuras saistītas ar darba drošību (ASESSOR, PHA-5, AUDITWORK, HAZOP-5, ErgoEaser, RULA, Biomechaincs Analyst, 2DBiomechanical Prediction, Revised Niosh Lifting Equation ).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības dokumentācijas apstrādē izmantojamo datora programmatūru un lietojumprogrammas iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes izmantot ar darba aizsardzību saistītas lietojumprogrammas, sagatavot dokumentus: pārskatus, aprēķinu tabulas, grafiskus attēlojumus;
• kompetence sagatavot prezentācijas par darba aizsardzības jautājumiem un pielietot datu programmas darba vides risku novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba aizsardzības dokumentācijas apstrāde.(lekc.)
2 Datubāzes veidošanai nepieciešamā darba aizsardzības dokumentācija.(lekc.)
3 Lietojumprogrammas, kuras saistītas ar darba drošību. (pr.d.)
4 Darba aizsardzības dokumentācijas apstrāde ar lietojumprogrammām ASESSOR un AuditWork. (pr.d.)
5 Ergonomisko risku noteikšana darba vietā izmantojot lietojumprogrammas ErgoEaser. (pr.d.)
6 Ķīmisko risku vielu noplūdes un briesmu analīze izmantojot lietojumprogrammas PHA-5. (pr.d.)
7 Ķīmisko risku vielu noplūdes un briesmu analīze izmantojot lietojumprogrammas HaZop-5. (pr.d.)
8 Ergonomisko risku noteikšana darba vietā izmantojot lietojumprogrammu Rule.(pr.d.)
9 Riska novērtēšana ar lietojumprogrammu DiRA. (pr.d.)
10 Slodzes faktoru novērtēšana ar lietojumprogrammu "Biomechaincs Analyst". (pr.d.)
11 Slodzes faktoru novērtēšana ar lietojumprogrammu "2DBiomechanical Prediction". (pr.d.)
12 Slodzes faktoru novērtēšana ar lietojumprogrammu "'Revised Niosh Lifting Equation". (pr.d.)
13 Organisma diskomforta analīzes lietojumprogramma "Discomfort Survey". (pr.d.)
14 Ergonomisko darba vides risku analīzes lietojumprogramma "Ergo Master" . (pr.d.)
15 Darba pozu analīzes lietojumprogramma "RULA". (pr.d.)
16 Darba vietu analīzes lietojumprogramma atbilstoši ergonomikas prasībām "Human CAD2". (pr.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi apgūstāmie jautājumi doti metodiskajos norādījumos studiju kursam "Lietojumprogrammas darba aizsardzībā". Patstāvīgā darba vērtējums veido kopējo vērtējumu par priekšmetu ballēs. Jābūt nokārtotiem viesiem praktiskajiem darbiem un veiktam individuālajam darbam. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Kliedere I. Lietišķā informātika: mācību līdzeklis. Rīga : Juridiskā koledža, 2008. 212 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 168 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2007. 176 lpp.
4. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 141 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 73 lpp.
2. Getz K., Gilbert M. VBA Developer's Handbook. 2nd Edition Paperback. Sybex, 2001. 1073 p.
3. Walkenbach J. Excel 2003 Power Programming with VBA. Marina Village Parkway, Alameda: SYBEX Inc., 2004. 585 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Žurnāls E-pasaule. ISSN 1407-7299.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.