Kursa kods Citi3046

Kredītpunkti 1.50

Ergonomika darbā I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Anda Zvīgule

Mg. paed.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Aizstātais kurss

CitiM001 [GCITM001] Ergonomika darbā I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ergonomiku kā zinātnes nozari, tās veidiem un dimensijām,ergonomisku darba vietu un riskiem, to atpazīšanu,slodzes, kognitīvo un organizatorisko ergonomiku, cilvēka faktora saikni ar organizācijas mērķi un darbības efektivitāti.cilvēks – mašīna – vide modeli ergonomiskajā skatījumā,fiziskās un psihoemocionālās slodzes izvērtējumu korelācijā ar noguruma un darbaspēju indeksu,ergonomikas principu ievērošanu,rekonstruējot, modernizējot un iekārtojot darba vietas,mikro- un makro ergonomiku organizācijas kultūras aspektā,uzņēmumu ergonomiku kā cilvēkresursu stratēģiskās vadīšanas mākslu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par ergonomikas vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes formulēt un atpazīt ergonomiskos riskus, izveidot darba vietas ergonomisku novērtēšanu uzņēmumā vai iestādē,
• kompetences veikt nodarbināto darbspēju noteikšanu atbilstoši ergonomikas prasībām, sasaistot cilvēka faktoru ar organizācijas mērķi un darbības efektivitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Ergonomikas pamatjēdzieni un dimensijas
2 Slodzes ergonomikas pamati. Antropometrija. Ķermeņa būve. Biomehānika.
3 Kognitīvās ergonomikas pamati. Darbaspējas. Nogurums.
4 Ergonomiskie riski, to izvērtēšanas metodes.(lekc.)
5 Mikro- un makroergonomika. Organizāciju kultūra ergonomikas aspektā.
6 Līdzdalība un komunikācija ergonomisko risku mazināšanā uzņēmumos.
7. Nodarbināto sagatavošanas un profesionālās atlases metodes. (lekc.)
8.Darba vietas ergonomisks novērtējums. (pr.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa beigās studenti kārto eksāmenu par teorētisko kursu. Galīgo atzīmi vērtē kā vidējo atzīmi no eksāmena, praktiskajos darbos un patstāvīgajā darbā gūtās atzīmes ballēs. Eksāmena maksimālā atzīme 8 balles. Par individuāli veiktu patstāvīgo darbu atzīme var būt 9 balles. Eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp
2. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.
3. Darba drošība. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 273 lpp.
4. DKaļķis H. Biznesa ekonomikas vadība. Rīga, SIA „Gutenbergs Druka”, 2014. – 155 lpp.

Papildliteratūra

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 157 lpp.
2. Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, RSU, 2012. – 834 lpp
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē, Rīga, 2007. - 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3.Journal of Occupational and Organizational Psychology. ISSN 0963-1798

Piezīmes

Obligāts studiju kurss maģistra studiju programmas „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.