Kursa kods Citi2038

Kredītpunkti 1.50

Zinātniskais darbs specialitātē III

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi2037, Zinātniskais darbs specialitātē II

Aizstātais kurss

CitiK002 [GCITK002] Zinātniskais darbs zemes ierīcībā un mērniecībā II

Kursa anotācija

Studenti apgūst zinātniskā darba izstrādi par konkrētu zemes pārvaldības un mērniecības tematu, parādot prasmi salīdzinoši īsā tekstā raksturot tēmas izvēli, tās aktualitāti, izvirzīto mērķi un tā sasniegšanai paredzētos uzdevumus, nosaka darba gaitu datu iegūšanas un aprēķinu metodes, uzsverot to priekšrocības un efektivitāti. Darba rezultātus studenti, attīstot un pilnveidot akadēmiskās un profesionālās kompetences, apkopo publikācijas uzrakstīšanā, noformēšanā un rezultātu prezentēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj izprast zemes pārvaldības un mērniecības zinātniskā darba izstrādes procesa gaitu un nozīmību – izstrādāta un iesniegta publikācija un sniegta prezentācija par pētījuma rezultātiem.
2. Prot patstāvīgi iegūt pētījumu datus un pielietot pētījumu metodes datu analīzei un interpretācijai zemes pārvaldībā un mērniecībā - izstrādāta un iesniegta publikācija un sniegta prezentācija par pētījuma rezultātiem.
3. Pārzin kā veikt pētījuma apkopošanu publikācijā un sagatavot prezentāciju rezultātu pasniegšanai zemes pārvaldībā un mērniecībā - Izstrādāta un iesniegta publikācija un sniegta prezentācija par pētījuma rezultātiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Zinātniskā darba temata izvēle.
2. Zinātniskā darba mērķa un uzdevumu formulēšana.
3. Literatūras apkopošana un analīze.
4. Datu un citu, darba izstrādei, nepieciešamo materiālu iegūšana.
5. Iegūto materiālu izvērtēšana un sistematizācija.
6. Zinātniskā darba plānošana.
7. Zinātniskā darba metodikas izvēle.
8. Iegūto datu apstrāde.
9. Iegūto rezultātu analīze un pamatojums.
10. Pētījuma apkopojums publikācijā.
11. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
12. Publikācijas galīgā noformēšana un iesniegšana.
13. Prezentācijas sagatavošana.
14. Pētījumu rezultātu prezentēšana studentu zinātniskajā konferencē.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba atzīmi veido:
• patstāvīgi, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītāju, izstrādāts zinātniskais darbs, kas apkopots publikācijā un prezentācijā;
• publikācija iesniegta studiju programmas studentu zinātniskās konferences rakstu krājumā “Students ceļā uz zinātni”, un prezentēti zinātniskā darba rezultāti konferencē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskais darbs jāveic patstāvīgi, konsultējoties ar darba vadītāju, parādot profesionālās kompetences nepieciešamās zinātniskās un studiju literatūras studijās, pētījumu metožu pielietošanā izvēlētā pētījuma datu iegūšanā un apstrādē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu sasniegšanai (kursa darba vērtējumam) tiek vērtēts:
• studenta patstāvīgais darbs zinātniskā darba izstrādes gaitā;
• studenta prasme brīvi pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas un patstāvīgi izraudzīties darbam nepieciešamo literatūru, spēja iegūt datus, analizēt un kritiski izvērtēt informāciju par apskatāmo jautājumu un noformulēt argumentētus secinājumus un priekšlikumus,
• zinātniskais darba publikācijas iesniegšana, publicēšana un prezentācija studentu zinātniskajā konferencē.

Obligātā literatūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [27.10.2020.] Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mmācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.

Papildliteratūra

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press Academic, 2010. 487 p.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu:1990-2012. J. Mierkalne ... u.c.; Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013. 335 lpp. Pieejams: https://issuu.com/vzdatd/docs/zemesreforma
3. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.
2. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
3. Pieejams: hhtp://www.varam.gov.lv
4. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://www.likumi.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas