Kursa kods Citi1019

Kredītpunkti 1.50

Zinātniskais darbs specialitātē I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

Citi3014, Zinātniskā darba pamati

JurZ1010, Zemes ierīcības un mērniecības vēsture

JurZ2037, Zemes pārvaldība I

Kursa anotācija

Studenti apgūst zinātniskā darba izstrādes pamatprincipus, pētījuma modelēšanu un organizēšanas pamatnosacījumus, datu matemātisko apstrādi, Iepazīstas ar pētnieciskā darba rezultātu apkopošanu publikācijā, diskusijas veidošanu, rezultātu interpretāciju un prezentēšanas veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj izprast zemes pārvaldības un mērniecības zinātniskā darba izstrādes procesa gaitu un nozīmību – ieskaite
2. Prot patstāvīgi iegūt pētījumu datus un pielietot pētījumu metodes datu analīzei un interpretācijai zemes pārvaldībā un mērniecībā – ieskaite
3. Pārzina, kā veikt pētījuma apkopošanu publikācijā un sagatavot prezentāciju rezultātu pasniegšanai zemes pārvaldībā un mērniecībā – ieskaite

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa saturs, norise un prasības (1h)
2. Zinātniskā darba tematika zemes pārvaldībā un mērniecībā (1h)
3. Pētnieciskā procesa organizācija, pētījuma plāna izveidošana (1h)
4. Pētījuma objekts un pētījuma datu iegūšana (2h)
5. Datu apkopošana un uzkrāšana (1h)
6. Pētījumu metožu pielietošana zemes pārvaldībā un mērniecībā (5h)
7. Publikācijas sagatavošanas prasības un nosacījumi (2h)
8. Prezentācijas sagatavošanas pamatprincipi un nosacījumi (1h)
9. Pētījuma prezentēšana un runas prasmes (1h)
Ieskaites darbs – Zinātniskais darbs specialitātē I (1h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• rakstisks ieskaites darbs par studiju kursā apgūto teorētisko vielu

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai nepieciešamās zinātniskās un studiju literatūras studijas, pētījumu metožu pielietošana izvēlētā pētījuma datu iegūšanā un apstrādē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite saņemama pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā ieskaites darbā studiju kursa noslēgumā

Obligātā literatūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts: 11.03.2021.]. Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
3. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.

Papildliteratūra

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press Academic, 2010. 487 p.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu:1990-2012. J. Mierkalne ... u.c.; Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013. 335 lpp. Pieejams: https://issuu.com/vzdatd/docs/zemesreforma
3. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.
2. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
3. Pieejams: hhtp://www.varam.gov.lv
4. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://www.likumi.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas