Kursa kods Citi1015

Kredītpunkti 3

Ilgtspējīgas attīstības pamati

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Aleksandrs Gailums

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir aplūkot informācijas tehnoloģiju lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Iepazīstināt ar ilgtspējīgās attīstības trim svarīgākajām jomām: ekonomisko attīstību, sociālo attīstību un vides aizsardzību. Studiju kurss aplūko nepieciešamās informācijas tehnoloģiju pamatzināšanas: datora darbības aritmētiskos un loģiskos pamatus. Tiek aplūkotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības tendences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par ilgtspējīgu attīstību, par informācijas tehnoloģiju pamatiem, alfabētiskās informācijas kodēšanas principiem, informācijas tehnoloģiju attīstības vēsturi, mūsdienu aktualitātēm un perspektīvām (1.kontroldarbs).
Prot saistīt iegūtās zināšanas par ilgtspējīgu attīstību, datoru darbības un informācijas tehnoloģiju pamatiem ar saturu citu kursu studijās (2.kontroldarbs). Spēj risināt problēmas savā profesijā, piedalīties savas profesionālās jomas attīstībā (3.kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ilgtspējīgā attīstība un tās pamatprincipi. Ilgtspējīgās attīstības darbības sfēras. (4h)
2 Ilgtspējīgā attīstība izglītībā un zināšanu sabiedrības veidošanās. (2h)
3. 1.kontroldarbs: Ilgtspējīgās attīstības būtība, jomas un darbības sfēras. (2h)
4 IKT loma ilgtspējīgā attīstībā un vēsturisks ieskats IKT attīstībā. (2h)
5 Skaitīšanas sistēmas un skaitļu pārvēršana. (2h)
6 Skaitļu attēlošanas notācijas. (2h)
7 Aritmētiskās darbības ar binārajiem skaitļiem. (2h)
8 2.kontroldarbs: Binārās skaitīšanas sistēmas, binārā aritmētika. (2h)
9 Loģiski izteikumi un loģiskas operācijas. (2h)
10 Loģiski elementi un loģiskas shēmas. (2h)
11 3.kontroldarbs: Loģiskās operācijas, loģiskie elementi un shēmas. (2h)
12 Mašīnvalodas instrukcijas. (2h)
13 Masku pielietošana loģiskajās operācijās. (2h)
14 Datortehnikas pielietošanas sfēras. (2h)
15 Tendences datortehnikas attīstībā. (2h)
16 Mācību ekskursija uz SIA LLU MPS Vecauce (pr.d. 16h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iegūtā punktu summakontroldarbos veido semestra kumulatīvo vērtējumu.
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma, kas sastāda 50%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbos studenti veic datorklasēs nepabeigto uzdevumu risināšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1.Brookshear J.G. Computer Science: an overview. Addison-Wesley, 2011.
2.Caradonna J.L. Sustainability. A history. Madison Avenue, New York, NY: Oxford University Press, 2014.
3.Cerruzi P. E. A History of Modern Computer. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2003.
4. Gailums A., Tabunova T. Binārā aritmētika un loģika. Jelgava, 2017.

Papildliteratūra

1. Oliver M. Precision Agriculture for Sustainability and Environmental Protection. New York, NY: Routledge, 2013.
2. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. Baums A., Borzovs J., Gobzemis A., Fricnovičs G., Ilziņa I., Skujiņa V. Rīga: Avots, 2001.
3. O’Regan G. A Brief History of Computing. London: Springer-Verlag Limited, 2008.

Piezīmes

ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.