Kursa kods BūvZP054

Kredītpunkti 2

Ģeodēziskie tīkli

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar valsts ģeodēziskā tīkla veidošanas pamatojuma izstrādi, tā izveides un uzturēšanas procesiem. Studenti apgūst izpildīt ģeodēziskā tīkla veidošanai nepieciešamos precīzos leņķu, attālumu un GNSS mērījumus. Nostiprina prasmes strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi tā arī grupā. Noformēt mērījumu dokumentāciju atbilstoši izvirzītajām prasībām. Apgūst patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama ražošanas darbā paredzamo uzdevumu veikšanai – to pielietojot, pieņemt lietderīgus lēmumus un risināt radušās problēmas. Praktizē savlaicīgi atklāt pieļautās mērījumu kļūdas, analizēt to rašanās cēloņus un rast novēršanas iespējas. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina informācijas ievākšanas procesus par pastāvošo ģeodēzisko tīklu, prot atlasīt un sistematizēt. Prot veikt ģeodēzisko punktu apsekošanu, stāvokļa novērtēšanu. Prot ierīkot jaunu ģeodēzisku zīmi. Darbības mācību praksē.
2. Pārzina ģeodēzisko instrumentu pārbaudes principus, prot veikt pārbaudes un novērtēt ģeodēziskā instrumenta pielietojumu, ņemot vērā tā precizitātes rādītājus; Darbības mācību praksē.
3. Spēj patstāvīgi izpildīt precīzos ģeodēzisko mērījumus lauka apstākļos, pielietojot leņķisko, paaugstinājumu, attāluma un GNSS metodes; Darbības mācību praksē
4. Ir prasmes izpildīt iegūto lauku mērījumu matemātisko apstrādi – izlīdzināšanu, novērtēt iegūto rezultātu precizitāti; Darbības mācību praksē
5. Prot sastādīt un noformēt atskaiti par veiktajām ģeodēziskajām darbībām. Mācību prakses aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ģeodēziskā tīkla izvēršana. Ģeodēzisko punktu apsekošana, novērtējums. Jauna ģeodēziskā punkta ierīkošana. Precīzo virzienu mērījumi, centrējumi un redukcijas, trilaterācijas malu garumu mērījumi;
2. GNSS mērījumi, poligonometrijas mērījumi, trigonometriskā nivelēšana, precīzie nivelējumi, tiešā krustojuma un citu metožu ģeodēziskie mērījumi, kamerālā datu apstrāde, precizitātes novērtējums. Gala atskaites sastādīšana.
Mācību prakses aizstāvēšana.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācību prakses aizstāvēšana:
Mācību prakses aizstāvēšanas sastāvs-
- Praktisko iemaņu pārbaude darbam ar ģeodēziskajiem instrumentiem;
- Studenti prezentē mācību prakses loģisko gaitu, diskusijas par iegūtajiem rezultātiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Mācību praksi studenti izpilda grupu sastāvā, realizējot prakses uzdevumus saskaņā ar programmu, un sagatavo dokumentus prakses atskaitei;
- Pēc mācību prakses atskaites sagatavošanas un tā nodošanas prakses vadītājam prakses grupa kārto gala pārbaudījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

- Mācību prakses novērtējums ir atkarīgs no praktisko iemaņu pārbaudes rezultātiem un prakses gaitas iegūto rezultātu un to novērtējuma prezentācijas.
- Jābūt izpildītiem visiem mācību prakses uzdotajiem uzdevumiem.

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Teunissen P. , Montenbruck O. (Editors). Handbook of Global Navigation Satellite Systems., Springer International Publishing AG, 2017., 1335 p.

Papildliteratūra

1.Strang G., Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley, Cambridge Press, 1997.
2. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga, 2001. 96 lpp. .
3. Gravity, Geoid and Height Systems, Edited by Urs Marti., Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012, October 9-12, 2012, Venice, Italy., 348 p.
4. Ģeodēziskā tīkla klasifikators: MK noteikumi Nr. 531 [tiešsaiste]" Stājas spēkā: 16.08.2013. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=258995
5. MK noteikumi Nr. 497 [tiešsaiste]. Pieņemts 24.07.2012. Stājas spēkā 27.07.2012. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=250460
6. Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi: MK noteikumi Nr. 879 [tiešsaiste]. Pieņemts 15.11.2011. Stājas spēkā 23.11.2011. . [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/239759-geodeziskas-atskaites-sistemas-un-topografisko-karsu-sistemas-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās