Kursa kods BūvZP047

Kredītpunkti 12

Būvniecības vadīšana I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

BūvZ3112, Būvdarbu tehnoloģija II

BūvZ4111, Būvdarbu tehnoloģija III

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar prakses būvobjektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu, būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā, būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju pielietošanu, racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm, projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomiskajiem rādītājiem, apgūst praktiskās iemaņas būvdarbu vadīšanā un organizēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas - zināšanas un izpratne par būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā,
• Prasmes – prot orientēties problēmās, kas saistītas ar būvdarbu vadīšanu un organizēšanu būvobjektā, apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos,
• Kompetence - studenti spēj kompetenti veikt prakses vadītāja uzdotos pienākumus būvobjektā, veikt ar būvdarbu tehnoloģijām saistītus uzdevumus, izstrādāt prakses vadītāju izsniegtos individuālos uzdevumus.
Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar prakses atskaiti, izpildītiem individuāliem prakses uzdevumiem, aizpildītu dienasgrāmatu un prezentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses vietu un vadību, darba aizsardzības likumdošanas un iekšējās kārtības noteikumiem.
2 Iepazīšanās ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu.
3 Iepazīšanās ar būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā.
4 Iepazīšanās ar būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju. Diplomprojekta tēmas izvēle un saskaņošana ar dipl.proj.vad..
5 Iepazīšanās ar racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm. Individuālā uzdevuma saņemšana no dipl.proj.vadītāja..
6 Projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomisko rādītāju izpēte.Individuālā uzdevuma saņemšana no vadītāj būvorg
7 Praktisko iemaņu apgūšana būvdarbu vadīšanā un organizēšanā.Būvdarbu dokumentācijas aizpildīšana.
8 Diplomprojekta izpildei nepieciešamo materiālu savākšana un apkopošana.
9 Individuālo uzdevumu veikšana un noformēšana.
10 Iepazīšanās ar būvmateriālu glabāšanu objektā, to uzskaiti, kvalitāti, zudumiem, atbilstības sertifikātiem.
11 Darba aizsardzības, ugunsdzēsības noteikumu un normu ievērošana, kā arī veicamie pasākumi būvobjektā .
12 Būvniecības brigāžu organizācija un darbu sadale starp brigādes locekļiem.
13 Mehānismu noslogojuma līmenis objektā, galveno mehānismu veidi, to noslogojuma grafiks
14 Pasākumi būvmontāžas darbu uzlabošanai objektā.
15 Būvkonstrukciju un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole. Segto darbu aktu aizpildīšana.
16 Prakses pārskata (atskaites) materiālu apkopošana, pārskata sastādīšana un aizstāvēšana. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtai un aizstāvētai prakses pārskata I daļai (atskaitei), sastādītai prezentācijai, aizpildītai prakses dienasgrāmatai, izpildītam vismaz vienam prakses vadītāja no būvorganizācijas un kvalifikācijas darba vadītāja dotajiem individuālajiem uzdevumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas darba tēmu, pozitīvai atsauksmei no prakses vadītāja prakses vietā. Kurss noslēdzas ar ieskaiti, kuras vērtējums ir atkarīgs no prakses kumulatīvā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Prakses atskaite. 2. Izpildīta prakses dienasgrāmata un prakses individuālie uzdevumi. 3. Prezentācija par prakses gaitu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes, kas iegūtas prakses “Būvniecības vadīšana I” laikā, izstrādājot prakses atskaiti (50%), izpildot 2 prakses uzdevumus (20%), sastādot un aizstāvot prezentāciju par prakses laiku (30%). Kopējais vērtējums ir ieskaite (100%).

Obligātā literatūra

1. Gusta S. Metodiskie norādījumi profesionālās pirmsdiploma prakses "Būvniecības vadīšana" atskaites/pārskata izstrādāšanai [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2016. 36 lpp. [Skatīts 18.09.2020.]. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/Met_norad_praksei_VBF_2016.pdf
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Dienas bizness; A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2020. ar grozījumiem. [Skatīts .17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.
4. Latvijas Acrhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"