Kursa kods BūvZP017

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author pasn.

Valdis Veinbergs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

BūvZ3139, Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar inženierbūvju projektēšanas pamatojuma izstrādi, tā izveides un uzturēšanas procesiem. Studenti apgūst ceļa trases nospraušanas, ģeodēziskiem uzmērīšanas darbus. Izpilda garenprofilu un šķērsprofilu sastādīšanu un projektēšanu. Apgūst izpildīt teritorijas virsmas nivelēšanu un slīpas virsmas projektēšanu. Apgūst būvobjekta asu nospraušanu, speciālos ģeodēziskos darbus būvniecībā.
Nostiprina prasmes strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi tā arī grupā. Noformēt mērījumu dokumentāciju atbilstoši izvirzītajām prasībām. Apgūst patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama ražošanas darbā paredzamo uzdevumu veikšanai – to pielietojot, pieņemt lietderīgus lēmumus un risināt radušās problēmas. Praktizē savlaicīgi atklāt pieļautās mērījumu kļūdas, analizēt to rašanās cēloņus un rast novēršanas iespējas. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina darbu veidus līnijveida būvju trases inženierģeodēziskajā izpētē, grafisko materiālu sastādīšanu un projektēšanu, virsmas līdzināšanu; Darbības mācību praksē
2. Zina būvobjekta nospraušanas kamerālos darbus un pārzina nospraušanu dabā; un kadastrālo uzmērīšanu; Darbības mācību praksē
3. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski, vadoties no dotā uzdevuma konkrētos apvidus apstākļos, strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu dokumentus atbilstoši izvirzītām prasībām;
Darbības mācību praksē
4. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti. Darbības mācību praksē

5. Prot sastādīt un noformēt atskaiti par veiktajām ģeodēziskajām darbībām. Mācību prakses aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ceļa trases nospraušana un piketāža. Līkņu galveno punktu un detālā nospraušana. Piketu nospraušana. Trases nivelēšana. Profilu sastādīšana. Projektēšana profilos. Trases plāna sastādīšana;
2. Virsmas nivelēšana pa kvadrātiem. Kvadrātu tīkla nospraušana un piesaiste ģeodēziskajam tīklam. Kvadrārtu virsotņu nivelēšana. Reljefa plāna sastādīšana. Vertikālā plānojuma projektēšana;
3. Būves galveno asu nospraušana no ģeodēziskā tīkla punktiem. Asu pārnešana uz apžoga. Pagaidrepera ierīkošana būvlaukumā. Būves sānsveres noteikšana.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācību prakses aizstāvēšana:
Mācību prakses aizstāvēšanas sastāvs-
- Praktisko iemaņu pārbaude darbam ar ģeodēziskajiem instrumentiem un mērīšanas metodēm;

Studenti prezentē mācību prakses loģisko gaitu, diskusijas par iegūtajiem rezultātiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Mācību praksi studenti izpilda grupu sastāvā, realizējot prakses uzdevumus saskaņā ar programmu un sagatavo dokumentus prakses atskaitei;

- Pēc mācību prakses atskaites sagatavošanas un tā nodošanas prakses vadītājam prakses grupa kārto gala pārbaudījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

- Mācību prakses novērtējums ir atkarīgs no praktisko iemaņu pārbaudes rezultātiem un prakses gaitas iegūto rezultātu un to novērtējuma prezentācijas.

- Jābūt izpildītiem visiem mācību prakses uzdotajiem uzdevumiem.

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp
3. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Е.Б.Клюшин, М.И. Киселев и др. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.

4. Ogundare J. O. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Hoboken, NJ: Willey, 2015. 648

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": Ministru kabineta noteikumi Nr.334 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
2. Nivelēšanas I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga, 2001. 96 lpp.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000.
4. Par autoceļiem: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.03.1992. Stājas spēkā 02.04.1992. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem

5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā ": Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 [tiešsaiste].Pieņemts 16.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba

Periodika un citi informācijas avoti

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās