Kursa kods BūvZP007

Kredītpunkti 2

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa anotācija

Jēdziens par Zemes veidu un lielumu. Zemesvirsmas attēlošanas plānos un kartēs. Mērogi. Koordinātu sistēmas. Līniju orientēšana. Mērījumu kļūdu teorijas pamatelementi. Leņķu mērīšana. Nivelēšana. Ģeodēziskie atbalsttīkli. Horizontālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Platību noteikšana. Būvprojektu nospraušana. Lineāru būvju trases nospraušana un uzmērīšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Instrumentu pārbaudes regulēšana. Uzmērīšanas pamatojums un teritorijas uzmērīšana.
2 Trases nospraušana, uzmērīšana, projektēšana profīlos. Virsmas līmetņošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānodod uzmērītās teritorijas plāns un lietā sakārtoti veikto darbu protokoli, žurnāli.Ieskaite.

Obligātā literatūra

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. R.: Zvaigzne, 1993.
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija. Mācību līdzeklis. R.: Zvaigzne, 1993.
3. Horizontālā uzmērīšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1988
4. Nivelēšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Papildliteratūra

1. Ģeodēzisko datu sagatavošana celtniecības projekta pārnešanai dabā un būves nospraušanas metodes izvēle. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1987.
2. Zemes virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un zemes darbu projektēšana. Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1987.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts LIF Vides un ūdenssaimniecības studiju programmas obligātajā daļā 2 semestrī.