Kurs-Code BūvZ6043

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)6

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge6

Arbeit im Labor (Stundenzahl)12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandris Liepiņš

Vorkenntnisse

BūvZ6042,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi [tiešsaiste]: Ministru kabineta noteikumi Nr.222 Pieņemts 08.04.2021. Stājas spēkā 16.04.2021. [Skatīts 16.04.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322436
1. ISO 50001:2018 - Energy management systems Requirements with guidance for use. Pieejams: https://www.iso.org/
2. ISO 52000-1:2017 - Energy performance of buildings Overarching EPB assessment Pieejams: https://www.iso.org/
2. Handbook of Energy Audits. A. Thumann, T. Niehus, W.J. Younger. 8th edition. Lilburn GA: Fairmont Press. 2010. 489 p. e-grāmata pieejams LLU tīklā un ārpus tīkla ar LLU IS parolēm (e-studiju paroles) datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost).
3. Green Energy Audit of Buildings. A Guide for a Sustainable Energy Audit of Buildings. Dall’O’, Giuliano. London: Springer-Verlag, 2013. ISBN 978-1-4471-5064-0

Weiterfuhrende Literatur

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 25.06.2019. Stājas spēkā 01.01.2020. [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307966

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.