Kursa kods BūvZ6043

Kredītpunkti 2

Ēku energoaudits

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Sandris Liepiņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6042, Būvfizika (speciālais kurss)

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par ēku energoaudita procedūru, metodēm, ietveramajām aktivitātēm, nepieciešamajiem mērinstrumentiem, aprīkojumu. Studentiem jāapgūst energoefektivitātes novērtēšanas principus dzīvojamām, publiskām un ražošanas ēkām. Jāspēj analizēt specifiski tehnoloģiskie procesi, kas norisinās ražošanas ēkās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par ēku un tehnoloģiju energoaudita veikšanas procedūru (vērtēšana atbilstoši studiju rezultātu vērtēšanas kritērijiem Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4)
• prasmes novērtēt ēku, ražošanas procesu energoefektivitāti (vērtēšana atbilstoši studiju rezultātu vērtēšanas kritērijiem Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8)
• kompetence par ēkas energoefektivitāti ietekmējošiem rādītājiem (vērtēšana atbilstoši studiju rezultātu vērtēšanas kritērijam Nr. 9)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija, vispārējās prasības un energoaudita attīstības vēsture (0.5 stunda lekcija)
2. Prasības ēku energoefektivitātei, likumdošana un standarti (0.5 stunda lekcija)
3. Ēku energosertifikācija, ēku energoefektivitātes sertifikātu veidi un to saturs (0.5 stunda lekcija)
4. Ēku dalījums (dzīvojamās, sabiedriskās, ražošanas ēkas), attiecināmie normatīvi, mikroklimats un gaisa kvalitāte (0.5 stunda lekcija)
5. Mērinstrumenti, aprīkojums (1 stunda lekcijas, praktiskās nodarbības)
6. Ēkas un to norobežojošās konstrukcijas (1 stunda lekcijas, praktiskās nodarbības)
7. Ēku energoefektivitātes aprēķinu metodika – siltuma zudumi, siltuma pienesumi (2 stundas lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
8. Ēku energoefektivitātes aprēķinu metodika – inženiersistēmas (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
9. Ēku energoefektivitātes aprēķinu metodika – energopatēriņa bilance (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
10. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu aprēķins (2 stundas lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
11. Siltummezgli un to apsaistes sistēmas (2 stundas lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
12. Apkures sistēmas, apkures ierīces un iekārtas (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
13. Karstā ūdens apgādes sistēmas, cirkulācija (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
14. Elektroenerģija inženiersistēmās un procesos (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
15. Ražošanas procesu analīze (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)
16. Energoresursu ietaupījumu un atmaksāšanās perioda aprēķins, ēkas energosertifikāta un energoaudita pārskata sagatavošana (2 stundas praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts pārbaudes darbs. Sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais patstāvīgi iepazīstas ar Ēku energoefektivitātes likumu un šiem likumiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem par Valsts standartu piemērošanu ēku energoaudita veikšanā.
Studējošais individuāli izstrādā pārbaudes darbu (veic ēkas un tās inženiersistēmu apsekošanu, veic aprēķinus, sagatavo ēkas energosertifikātu un energoaudita pārskatu) atbilstoši kursa saturam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt lekcijās, praktiskajos darbos un patstāvīgā darbā iegūtās zināšanas, atbildot uz ieskaites jautājumiem atbilstoši kursa satura tematikai. Iesniegtajā pārbaudes darbā spēj skaidrot aprēķinus, veiktās darbības un procedūras.
1. Mērinstrumentu, aprīkojuma lietojums (0.5 punkti)
2. Ēkas un to norobežojošo konstrukciju aprēķins (1.0 punkti)
3. Ēkas energoefektivitātes aprēķinu metodikas lietojums, aprēķinot siltuma zudumus, siltuma pienesumus, ievērtējot inženiersistēmu darbību (2.0 punkti)
4. Enerģijas bilances aprēķins (0.5 punkti)
5. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu aprēķins (1.0 punkti)
6. Siltummezgla, apsaistes sistēmas, apkures sistēmas ierīces un iekārtas aprēķins (1.0 punkti)
7. Karstā ūdens apgādes sistēmas, patēriņa, cirkulācijas aprēķins (1.0 punkti)
8. Elektroenerģijas patēriņa aprēķins inženiersistēmās un ražošanas procesos (1.0 punkti)
9. Energoresursu ietaupījumu un atmaksāšanās perioda aprēķins, ēkas energosertifikāta un energoaudita pārskata sagatavošana (2.0 punkti)

Obligātā literatūra

1. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi [tiešsaiste]: Ministru kabineta noteikumi Nr.222 Pieņemts 08.04.2021. Stājas spēkā 16.04.2021. [Skatīts 16.04.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322436
1. ISO 50001:2018 - Energy management systems Requirements with guidance for use. Pieejams: https://www.iso.org/
2. ISO 52000-1:2017 - Energy performance of buildings Overarching EPB assessment Pieejams: https://www.iso.org/
2. Handbook of Energy Audits. A. Thumann, T. Niehus, W.J. Younger. 8th edition. Lilburn GA: Fairmont Press. 2010. 489 p. e-grāmata pieejams LLU tīklā un ārpus tīkla ar LLU IS parolēm (e-studiju paroles) datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost).
3. Green Energy Audit of Buildings. A Guide for a Sustainable Energy Audit of Buildings. Dall’O’, Giuliano. London: Springer-Verlag, 2013. ISBN 978-1-4471-5064-0

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 25.06.2019. Stājas spēkā 01.01.2020. [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/307966

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss LBF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Būvniecība".