Kursa kods BūvZ6028

Kredītpunkti 2

Konstrukciju modelēšana un pārbaude

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatītas būvkonstrukciju pārbaudes, aizvietojot reālas konstrukcijas ar to modeļiem. Sniegts ieskats modelēšanas veidos, kas balstīti uz līdzību teorijas principiem. Ģeometriskās un fiziskās līdzības izmantošana mehāniskās modelēšanas nolūkiem. Līdzību vispārējie nosacījumi. Eksperimentālie pētījumi, izmantojot modeļus. Modelēšanas piemēri. Kursā tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas ir labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst; zināšanas par modelēšanas principiem, nosacījumiem, praktisku pielietojumu; prasmes izmantot iegūtās zināšanas organizējot un vadot eksperimentālu pētījumu; kompetences definēt uzdevumu, apstrādāt pētījuma datus un kritiski novērtēt rezultātus. Rezultāti tiek vērtēti pēc nodarbību apmeklējuma, pēc individuālā uzdevuma risinājuma, darba noformējuma un aizstāvēšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Modelēšanas jēdziens. Priekšvēsture 1h.
2. Būvkonstrukciju modelēšanas veidi 1h.
3. Līdzību teorijas pamati 1h.
4. Mehāniskā modelēšana 2h.
5. Modeļu konstruēšanas principi 2h.
6. Stendi modeļu eksperimentālām pārbaudēm 2h.
7. Mērīšanas līdzekļi modeļu statiskām pārbaudēm 2h.
8. Dinamiski slogotu modeļu pārbaudes 1h.
9. Eksperimentālo pārbaužu metodoloģija 1h.
10. Siju tipa modeļu pārbaužu piemēri 2h.
11. Režģotu (kopņu) tipa modeļu pārbaudes 1h.
12. Rāmju tipa modeļu pārbaudes 2h.
13. Slāņaino konstrukciju (sendviču) modeļu pārbaudes 2h.
14. Eksperimentālo pārbaužu rezultātu vizualizācija un statistiskā apstrāde 1h.
15. Skrūvēto savienojumu modelēšana un pārbaudes 2h.
16. Kursa pārskats. Individuālo uzdevumu analīze 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāaizstāv individuāli izstrādāts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumu tematika tiek izskatīta lekcijās. Pēc piemēru analīzes students saņem individuālu uzdevumu par kādu no tēmām un ārpus nodarbību laika to izstrādā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nodarbību apmeklētība vismaz 85%, savlaicīgi izstrādāts individuālais uzdevums, kompetenta saruna par modelēšanas tēmām.

Obligātā literatūra

1. Лужин О.В., Злочевский А.Б., Горбунов И.А., Волохов В.А. Обследование и испытание сооружений. - М.: Стройиздат, 1987.- 263 с.
2. Harris, H G/ Structural modelling and experimental techniques/ H G Harris, G M Sabnis.- 2nd ed. London, New York,... CRC Press, 1999.- 789 pp.
3. Металлические конструкции. Общий курс / Под ред. Е. И. Беленя. Москва: Стройиздат, 1986. 559 c.
4. MacLeod, Iain A. Modern structural analysis: modelling process and guidance/ I.A. MacLeod. - London: Thomas Telford, 2005., 191 lpp.

Papildliteratūra

1. Kreilis J. Plānsieniņu tērauda konstruktīvo elementu aprēķins. Jelgava: LLU, 2013. 77 lpp.
2. Sendvičpaneļi Tenax. U.Iljins, J.Skujāns u.c.. Jelgava: LLU, 2004. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
2. Engineering Structures. [tiešsaiste]. Elsevier. ISSN 0141-0296. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss VBF profesionālajā maģistra studiju programmā "Būvniecība”