Kursa kods BūvZ6027

Kredītpunkti 3

Speciālās metāla konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatītas tērauda speciālās konstrukcijas saistībā ar šķērsgriezumu specifiku, izgatavošanas tehnoloģiju, pielietojuma jomām, u.c. Sniegts algoritms un aprēķina piemēri plānsieniņu, salikta metināta šķērsgriezuma konstrukciju, lokšņu konstrukciju, slāņainu konstrukciju nestpējas pārbaudēm. Papildus doti principiāli risinājumi arī telpisku stieņu sistēmu, augstbūvju, tērauda rievsienu nestspējas novērtējumam. Kursā tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas ir labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst: zināšanas par tērauda speciālo konstrukciju veidiem, īpašību specifiku; prasmes izmantot speciālo literatūru un aprēķinu algoritmus sarežģītu uzdevumu risināšanai; kompetences definēt uzdevumu, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus. Rezultāti tiek vērtēti pēc nodarbību apmeklējuma, pēc individuālā uzdevuma risinājuma, darba noformējuma un aizstāvēšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvtēraudu svarīgākās fizikāli mehāniskās īpašības, to noteikšanas metodes 2h.
2. Tērauda izstrādājumu daudzveidība. Izmantošanas jomas, tehnoloģiskie, ekonomiskie u.c. apsvērumi 1h.
3. Velmēto un auksti formēto konstrukciju priekšrocības un trūkumi 2h.
4. Tērauda plānsienu šķērsgriezumu specifiskās īpašības 3h.
5. Profilēto tērauda lokšņu šķērsgriezuma efektīvo ģeometrisko raksturojumu noteikšana 3h.
6. Salikta šķērsgriezuma siju, rāmju konstruēšana un pārbaudes 3h.
7. Siju ar perforētu sieniņu priekšrocības, analīze 3h.
8. Tērauda lokšņu konstrukciju veidi - šķidrumu, gāzes, birstošu u.c. vielu glabātavas 2h.
9. Cilindriska rezervuāra sieniņas stiprības pārbaude 2h.
10. Augstbūvju (masti, torņi) projektēšanas principi 1h.
11. Tērauda lokšņu izmantošana slāņainās konstrukcijās 3h.
12. Tipisku trīsslāņu paneļu nestspējas īpašību noteikšana3h.
13. Tērauda rievpāļu izmantošana grunts nogāžu nostiprināšanai 2h.
14. Nenoenkurotas un noenkurotas rievsienas aprēķins 3h.
15. Telpisku stieņu sistēmu (struktūru) veidošana, aprēķina principi 1h.
16. Kursa pārskats. Individuālo uzdevumu analīze 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāaizstāv individuāli izstrādāts ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumu tematika tiek izskatīta lekcijās. Pēc piemēru analīzes students saņem individuālu uzdevumu par kādu no tēmām un ārpus nodarbību laika to izstrādā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nodarbību apmeklētība, savlaicīgi izstrādāts individuālais uzdevums, kompetenta saruna par speciālām tērauda konstrukcijām.

Obligātā literatūra

1. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
2. LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un Nav LLU FB. Ir ALEPH kopkatalogā RTU
3. Металлические конструкции. Общий курс / Под ред. Е. И. Беленя. Москва: Стройиздат, 1986.
4. Kreilis J. Plānsieniņu tērauda konstruktīvo elementu aprēķins. Jelgava: LLU, 2013.- 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
2. J.Kreilis. Rievsienas. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.
3. Sendvičpaneļi Tenax. U.Iljins, J.Skujāns u.c.. Jelgava: LLU, 2004. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
2. Engineering Structures. [tiešsaiste]. Elsevier. ISSN 0141-0296.. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Būvniecība”