Code du cours BūvZ5046

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteurs du cours

author

Armands Celms

author

Vita Celmiņa

Manuels

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Ouvrages supplémentaires

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I: Grundlagen und Standartverfahren . , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p. 2000.g.
4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mmācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.