Kursa kods BūvZ5046

Kredītpunkti 6

Ģeoinformācijas datu iegūšana un uzturēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author pasn.

Vita Celmiņa

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku izpratni Ģeoinformātikas datu ieguves un uzturēšanas saturā un būtībā, to uzdevumiem un funkcionēšanas nozīmi tautsaimniecībā. Studenti tiks iepazīsti ar ģeoinformātikas datu ieguves un uzturēšana risinājumu izveides un attīstības vēsturi, uzbūvi, funkcijām, klasifikāciju, izpratni par ieguves un uzturēšana organizācijas un lietošanas būtību, principiem, sistēmām, prasībām un iespējām. Praktiskajos darbos iegūs pamat zināšanas un prasmes, lai pārzinātu, organizētu un lietotu ģeoinformātikas datu ieguves risinājumus un uzturēšanas principus, uzdevumus, sistēmu izveidi un uzbūvi, nākamajās profesionālās darbības jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas izcelsmi, pamatus, būtību, attīstības vēsturi, uzdevumus, projektēšanu un uzbūvi, iespējas, lietošanu un izmantošanu praksē – kontroldarbi
2. Prot orientēties ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu sistēmās, prot noteikt to lietošanai nepieciešamos resursus, lietošanas uzdevumus un iespējas. Prot novērtēt izveidoto datu ieguves un uzturēšanas modeļu atbilstību uzdevumiem un ģeotelpisko risinājumu sistēmu lietošanas kvalitāšu un darbaspēju saglabāšanu – praktiskie darbi
3. Spēj racionāli izvērtēt konkrētu ģeoinformācijas datu ieguves risinājumu un uzturēšanas modeļu atbilstību konkrētu lietošanas uzdevumu mērķu izpildes spēju atbalstam, pārzina risinājumu modeļu darbības specifiku praksē. Prot noteikt, plānot un pildīt vienkāršus ģeoinformācijas datu ieguves risinājumu un uzturēšanas modeļu izveides, lietošanas, atjaunošanas vai attīstības uzdevumus – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izpratne par Ģeoinformācijas datu ieguvi un uzturēšanu, to būtība un nozīme; (1h)
2. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu izveides un attīstības vēsture; (1h)
3. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu uzdevumi un funkcijas; (1h)
4. Datu ieguves un uzturēšanas risinājumi un risinājumu sistēmas, atšķirības to starpā; (1h)
5. Nosacītais iedalījums – mērogi, principi; (1h)
6. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu funkcionēšanas ilgtspējas nosacījumi; (1h)
7. Vispārējās Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu teorētiskās un praktiskās nostādnes. (1h)
8. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu projektēšanas pamati; (1h)
9. Izpratne par datu ieguvi; (1h)
10. Izpratne par datu uzturēšanu; (1h)
11. Datu ieguve un uzturēšana – kopējais un atšķirīgais;(1h)
Kontroldarbs -1; (1h);
12. Datu ieguves un uzturēšanas un tehnoloģisko un tehnisko risinājumu nepieciešamība; (1h)
13. Datu ieguves un uzturēšanas tehnoloģisko un tehnisko risinājumu izvēle; (1h)
14. Ģeoinformācijas datu attīstība, to ietekme uz ģeotelpisko risinājumu ilgtspēju; (1h)
15. Ģeoinformācijas datu izmaiņu integrācijas uzdevumi ģeotelpisko risinājumu ilgtspējai; (1h)
16. Tehnisko iespēju attīstības/novecojuma ietekmes un risinājumu nosacījumi; (1h)
17. Tehnisko spēju izmaiņu ietekmes integrācijas risinājumi; (1h)
18. Programmatūras produktu attīstība – kā sistemātiskas ietekmes problēma; (1h)
19. Programmatūras produktu attīstības ietekmju kompensācijas risinājumu; (1h)
20. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu atkarība no citām IT un telpiskās informācijas sistēmām, to ietekme uz risinājumu ilgtspēju un funkcionēšanu; (1h)
21. Citu lietojamo sistēmu izmaiņu/ modernizācijas u.c. izmaiņu ietekmju negāciju novēršana; (1h)
22. Risinājumu organizācija, tās stabilitātes nozīme funkciju izpildē; (1h)
23. Iesaistītā personāla kvalifikācijas nozīme; (1h)
Kontroldarbs -2; (1h);
24. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu ilgtspējas plānošana; (1h)
25. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu ilgtspējas ietekmju prognozēšana; (1h)
26. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu attīstības ietekmju prognozes un to risinājumu izstrādes; (1h)
27. Plānošanas nosacījumi, prasības, ierobežojumi; (1h)
28. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu pārvaldības – uzturēšanas projektēšana; (1h)
29. Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu sistēmu pārvaldības projektēšana; (1h)
Kontroldarbs -3; (1h);

Praktiskie darbi:
Studenti izvēlas individuālu izstrādes tēmu, kuras ietvaros praktiski izpilda sekojošus uzdevumus:
1. Izvēlēto Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu modeļu izstrādes/ realizācijas apraksts un tā uzdevumi/ lietošanas mērķi; (2h)
2. Izvēlēto Ģeoinformācijas datu ieguves un uzturēšanas risinājumu modeļu pārvaldības risinājumu izstrāde:
2.1. Pārvaldības/ uzturēšanas pamata kritēriju noteikšana;(2h)
2.2. Pārvaldības struktūras un tās satura projekta sagatavošana; (3h)
2.3. Paredzamo ietekmju pozīciju uz pārvaldības kritēriju ievērošanu noteikšana; (4h)
2.4. Ietekmes pozīciju iespējamo kompensācijas /piemērošanas modeļu – risinājumu izstrāde; (3h)
2.5. Piemērotāko risinājumu izvēle un to realizācijas aprēķini; (2h)
2.6. Sagatavoto pārvaldības struktūru un to satura projekta papildināšana ar ietekmes pozīciju risinājumiem; (2h)
2.7. Izveidoto projektu modeļu izvērtējums – analīze (sadarbībā ar oponentiem); (2h)
2.8. Izstrādes galīgās versijas – modeļa noformēšana. (2h)
3. Iegūto rezultātu noformēšana, aizstāvēšanas un tās prezentācijas sagatavošana (7h)
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem;
Praktisko darbu attīstība – atbilstoši studenta izvēlētai praktiskā darba tēmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai; novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Kopējais Studiju kursa ieskaite
• Plānoto kontroldarbu rezultāti - 3
• Praktisko uzdevumu prezentācijas aizstāvēšanās rezultāts (par studiju kursa praktisko darbu ietvaros apgūtajām tēmām – atbilstoši studenta izvēlētai tematikai).
Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
- sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
- Izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbu uzdevumi (pēc prezentācijas);
- Ne mazāks kā 60% klātienes nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Papildliteratūra

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I: Grundlagen und Standartverfahren . , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p. 2000.g.
4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mmācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās