Kursa kods BūvZ5032

Kredītpunkti 3

Ģeodēziskie instrumenti

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Ģeodēzisko instrumentu optiskās detaļas. Ģeodēzisko instrumentu tālskati un mikroskopi. Lineārās un riņķa skalas, to nolasīšanas ierīces. Līmeņrāži un slīpuma kompensatori. Asu sistēmas. Nostiprināšanas un vadības ierīces. Teodolīti, nivelieri, gaismas tālmēri un tahimetri. Ģeodēzisko instrumentu kopšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi. Instrumentu iespējamie bojājumi un to novēršana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par teorētiskās un sfēriskās ģeodēzijas fundamentālajām pamatnostādnēm, Zemes un kosmiskās telpas savstarpējām sakarībām;
• prasmes veikt dažāda veida aprēķinus par Zemes un kosmiskās telpas dažādiem ģeodēziskajiem parametriem un novērtēt mērījumu precizitāti;
• kompetence organizēt dažāda veida ģeodēziskos aprēķinus pie teorētiskās un sfēriskās ģeodēzijas saistībā ar valsts ģeodēzisko telpu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plakanais un sfēriskais spogulis. Atstarotāj un lauzējprizmas
2 Stara laušana ar sfēriskām virsmām. Lēcas.
3 Optisko sistēmu trūkumi un izšķirtspēja.
4 Lupa un mikroskops. Ģeodēzisko instrumentu tālskati.
5 nstrumentu lineārās un riņķa skalas, to izveidošanas paņēmieni.
6 Skalu nolasīšanas ierīces: nonijs, mikroskops ar svītru, ar skalu un ar mikrometru.
7 Kodēto limbu nolasīšana.
8 Līmeņrāži, to uzbūve. Līmeņrāža iedaļas vērtība, tās noteikšana.
9 Slīpuma kompensatori, to konstrukcijas un izpēte.
10 Vertikālo un horizontālo asu sistēmas.
11 Nostiprināšanas un vadības ierīces. Elevācijas skrūves.
12 Teodolīti, to iedalījums un uzbūve. Optiskie, elektroniskie un lāzera teodolīti.
13 Nivelieri, to iedalījums un uzbūve. Lāzera un digitālie nivelieri.
14 Elektrooptiskie (gaismas) tālmēri.
15 Elektroniskie tahimetri.
16 Ģeodēzisko instrumentu kopšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi. Instrumentu bojājumi, to novēršana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Bhavikatti S.S. Surveying and Levelling: Volume II. New Delhi: IK International Publishing House. 2009. 416 p.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. / Sast. LLU Ģeodēzijas katedra. – Rīga: VZD, 2000; apstiprināta 2001.g. 25.janvārī

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF Būvzinātnes akadēmiskā maģistra izglītības studiju programmas obligātajā daļā.