Kursa kods BūvZ4134

Kredītpunkti 1.50

Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Aizstātais kurss

BūvZB022 [GBUVB022] Būvniecības vadīšana un organizēšana

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumu, būvuzņēmēja tiesībām, pienākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
•Zināšanas: par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā un izpratne par atbilstošām Latvijā un pasaulē pieņemtajām normām.
•Prasmes: izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos.

•Kompetence: spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar 2 kontroldarbiem, referātu un prezentāciju un noslēguma testu – ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvniecības vieta un nozīme tautsaimniecībā Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī. 1h
2 Eiropas Savienības konceptuālā nostāja būvniecības jomā. 1h
3 Latvijas Republikas konceptuālā nostāja būvniecības un vides ilgtspējības jomās. 1h
4 Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana būvniecībā. 1h
5 Latvijas Republikas Nacionālā ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Būvniecības Nacionālā programma. 1h
6. LR Likums "Būvniecības likums". (1h)
7. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi'. (1h)
8. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi''. 1. Kontroldarbs (1h)
1. Seminārs. Būvniecība. Būvniecības dalībnieki, viņu savstarpējās attiecības. (1h).
2. Seminārs Būvniecības procesa shēma. (1h)
3. Seminārs. Būvētājs jeb pasūtītājs. Būvuzņēmējs. Būvprojekta autors. Būvuzraugs. Viņu tiesības un pienākumi. 2. Kontroldarbs.(1h)
4. Seminārs. Inženierkonsultants, tā loma būvniecībā. FIDIC. (1h)
5. Seminārs. Būvprojekti un projektēšana. Normatīvā bāze. Pirmsprojektēšanas posms.(1h)
6. Seminārs. Projektēšanas uzdevums, sastādīšana, saskaņošana, apstiprināšana. Līguma slēgšana par būvprojektēšanu. Būvdarbu uzsākšana. Būvuzraudzība.(1h)
7. Seminārs. Darbu aizstāvēšana, referātu prezentācija.(1h)
8. Seminārs. Tests. Darbu aizstāvēšana, referātu prezentācija.Nozares aktualitātes(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem 2 kontroldarbiem par teorētiskiem jautājumiem, jāiesniedz un jāaizstāv referāts un prezentācija par izvēlēto tēmu, pārbaudes tests, kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāts par likumdošanas jautājumiem. 2. Prezentācija par referāta tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvniecības likumdošanas, būvniecības organizēšanas, plānošanas un vadīšanas jautājumiem, uzrakstot un aizstāvot referātu (50%), izpildot 2 kontroldarbus (20%) un pārbaudes testu (30%). Kopējais vērtējums ir ieskaite ar atzīmi (100%).

Obligātā literatūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.
3. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš, S.Gusta u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [27.10.2020.] Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf

Papildliteratūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.
3. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš, S.Gusta u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [27.10.2020.] Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Būvniecība (Pilna laika studiju programmā)