Kursa kods BūvZ4131

Kredītpunkti 4.50

Metāla konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1023, Arhitektūra I

Arhi3087, Arhitektūra II

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Aizstātais kurss

BūvZB020 [GBUVB020] Metāla konstrukcijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par būvtērauda un alumīnija sakausējumu fizikāli mehāniskajām īpašībām un metāla konstrukciju aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 1. un 3.Eirokodeksu. Tajā iekļauti elementu un to savienojumu stiprības, noturības un stinguma aprēķina principi. Detalizēti tiek apskatītas siju un kopņu pārsegumu konstrukcijas, kā arī portālrāmju konstrukcijas liellaiduma ražošanas ēku karkasiem. Kurss satur pārskatu par augstbūvju un lokšņu konstrukciju projektēšanas principiem un konstrukciju ekonomisko novērtējumu. Kursā tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD datorprogrammas. Apgūtās iemaņas ir pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina tērauda konstrukciju veidošanu, aprēķina un konstruēšanas principus – vērtējums pēc kontroldarbu rezultātiem.
2. Prot veikt tērauda siju, kolonnu, kopņu, rāmju aprēķinus un spēj risināt mezglu konstruēšanu. Vērtēšana individuāli par katru no kontroldarbu tēmām.
3. Spēj definēt uzdevumu, izvēlēties aprēķina metodi un sniegt risinājumu konkrētam projektēšanas gadījumam, kā arī kritiski novērtēt rezultātus.
Galīgā vērtējumā ietverta arī atzīme par kursa projektu, kā arī lekciju apmeklējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvtēraudi, alumīnija sakausējumi, to raksturojums, sortimenti (1 h).
2. Nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķina saturs un īpatnības (1 h).
3. Centriski un ekscentriski slogotu un liektu elementu robežstāvokļi un aprēķins (2 h).
4. Sijas un siju konstrukcijas. Velmēta un salikta šķērsgriezuma sijas. Siju režģa tipi (3 h).
1.kontroldarbs: sijas šķērsgriezuma noteikšana un pārbaude dažādos projektēšanas uzdevumos.
5. Savienojumi tērauda konstrukcijās, to aprēķina principi. Savienojumi siju režģī (2 h).
2.kontroldarbs: skrūvēta savienojuma pretestības noteikšana bīdē, vai stiepē.
6. Kolonnas uzbūve un šķērsgriezuma tipi. Centriski spiestas kolonnas un tās mezglu aprēķins
(1 h).
7. Tērauda pārseguma kopņu tipi. Kopņu aprēķins un mezglu konstruēšana un pārbaudes (2 h).
3.kontroldarbs: liellaiduma kopnes aprēķins slodžu kombinācijās un mezglu konstruēšana.
8. Liellaiduma ražošanas ēkas karkasa raksturojums. Šķērsrāmja telpiskā noturība, saišu sistēmas
(1 h).
9. Slodžu noteikšana to kombinācijās un iekšējo spēku aprēķins rāmja elementos (1 h).
10. Ekscentriski slogoto kolonnu šķērsgriezuma noteikšana; mezglu konstrukciju pārbaudes (2 h).
11. Portālrāmju karkasi, to tepiskās noturības nodrošināšana (1 h).
12. Portālrāmju aprēķins un mezglu savienojumu aprēķins (3 h).
13. Lokšņu konstrukcijas – rezervuāri, krātuves, to aprēķina principi (1 h).
14. Piekarinātie pārsegumi, struktūrkonstrukcijas to darbība un aprēķina īpatnības (1 h).
15. Augstbūvju, torņu, mastu projektēšanas principi (1 h).
16. Metāla konstrukciju izmaksu struktūra. Projektēšanas, izgatavošanas un montāžas izmaksas
(1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti kontroldarbi, nokārtots rakstiskais eksāmens ar uzdevuma atrisinājumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kontroldarbi par siju, skrūvēto savienojumu, kopņu aprēķiniem un analīzi. Kontroldarbiem studenti gatavojas patstāvīgi, izmantojot pieejamos studiju palīgmateriālus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs kontroldarbu vērtējums. Kontroldarbi ir ieskaitīti, ja sniegti vismaz 75% no uzdevuma atrisinājuma. Eksāmenā studentam jāapliecina zināšanas par vispārējiem projektēšanas principiem (1.jautājums ~30%), konkrētiem būvkonstrukciju projektēšanas gadījumiem (2.jautājums ~50%) un jāatrisina uz vietas tipisks uzdevums par siju vai kolonnu (~20%).

Obligātā literatūra

Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_%20AC_2009_P.pdf .
Design of Steel Structures - 2nd Edition. Luís Simões da Silva, Rui Simões and Helena Gervásio, published by ECCS, - 2016, 511 p.

Papildliteratūra

Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā Metāla konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.
Kreilis, Jānis. Portālrāmju aprēķins: palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēru / Jānis Kreilis; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : LLU, 2016. - 41 lpp.
Kreilis, Jānis. Savienojumi tērauda konstrukcijās : palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem / Jānis Kreilis; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : LLU, 2017. - 102 lpp.
Design of steel structures : Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings / Luís Simões da Silva, Rui Simões, Helena Gervásio, Graham Couchman. - U.K. edition. - [Brussels] : ECCS, 2014. - xxiii, 448 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X.
Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367.
Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. AISC Engineering Journal. ISSN 0013-8029.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”