Kursa kods BūvZ4117

Kredītpunkti 3

Būvdarbu tehnoloģija IV

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilmārs Preikšs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2043, Būvmehānika II

BūvZ2044, Būvkonstrukcijas I

BūvZ2045, Būvkonstrukcijas II-1

BūvZ2046, Būvfizika

BūvZ2049, Būvkonstrukcijas II-2

BūvZ2050, Būvkonstrukcijas II-3

BūvZ3094, Būvmehānika III

BūvZ3100, Būvmašīnas

BūvZ3101, Inženiersistēmas I

BūvZ3102, Inženiersistēmas II

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

BūvZ3112, Būvdarbu tehnoloģija II

BūvZ4111, Būvdarbu tehnoloģija III

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūts: patstāvīgi, pēc individuāla uzdevuma, izstrādāt darbu veikšanas projektu karkasa tipa rūpniecības ēkai. Projekts ietver virszemes nesošo / norobežojošo konstrukciju montāžas darbu organizēšanu (paskaidrojošā daļa - montējamo elementu apjomu, montāžas parametru / metožu un celtņu novērtēšanu, resursu grafiku izstrādi, pagaidu ēku, palīgmateriālu un tehnisko resursu aprēķinu, montāžas darbu kvalitātes un darba aizsardzības novērtējumu, projekta tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu; grafiskā daļa - tehnoloģisko karšu un būvdarbu ģenerālplāna izstrādi).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa ietvaros iegūtās zināšanas students spēj pielietot:
• būvdarbu ģenerālplāna un montāžas darbu tehnoloģisko karšu izstrādē, nosakot montējamos elementus un to apjomus, izvēloties satveršanas iekārtas, montāžas darbu tehnoloģiju un būvniecības metodes, darba uzdevumus un to secību, aprēķinot laika un materiālos resursus, tai skaitā energoresursus.
• izstrādājot detalizētus būvdarbu ģenerālos plānus un tehnoloģiskās kartes, izvēloties atbilstošāko darbu izpildes tehnoloģiju un metodi, aprēķināt un sastādīt resursu grafikus.
• alternatīvu risinājumu izstrādāšanā un salīdzināšanā, projektējot būvdarbu ģenerālos plānus un tehnoloģiskās kartes, efektīvu būvdarbu tehnoloģiju un metožu pielietošanā, racionālā resursu plānošanā un izmantošanā, būvdarbu tehnoloģiskās secības noteikšanā, ievērojot prasības attiecībā uz telpisko noturību, būvniecības noteikumus un citas tehniskās prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads - būvobjekta raksturojums (būves apjoms, pielietojums, atrašanās vieta, tehniskais izpildījums).
2. Darba apjoma un sastāva noteikšana (montējamo elementu specifikācijas).
3. Satveršanas palīgierīču izvēle un montāžas parametru noteikšana.
4. Montāžas parametru noteikšana pēc grafiskās metodes.
5. Montāžas metožu un celtņu izvēle pēc konstrukciju montāžas parametriem.
6. Pieņemto montāžas metožu, celtņu tehniskā un ekonomiskā novērtēšana.
7. Celtniecības procesu izpildes paņēmieni un tehnoloģiskā secība. Darbietilpības kalkulācija.
8. Celtniecības procesu ilguma tehnoloģiskais aprēķins.
9. Kombinetā montāžas procesa ciklogramma un strādnieku kustības grafiks.
10. Montāžas darbos pieņemto paņēmienu apraksts un to tehnoloģiskā secība.
11. Nepieciešamo noliktavu, pagaidu administratīvo un sadzīves ēku aprēķins.
12. Bīstamo zonu noteikšana un projektēšana.
13. Nepieciešamo materiālu un tehnisko resursu apreķins.
14. Montāžas darbu kvalitātes kontrole. Pasākumi darba aizsardzībā.
15. Atsevišķo montāžas darbu tehnoloģisko karšu izstrāde. Būvdarbu ģenerālplāna projektēšana.
16. Projekta tehnisko un ekonomisko rādītāju aprēķins. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīties ar Latvijā pielietojamo būvniecības likumdošanu, kā arī ar Valsts standartu piemērošanu, attiecībā uz būvdarbu kvalitāti, veic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj/prot apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa plānā runātiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem)

Obligātā literatūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9
4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд.. испр. Минск: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6
5. Ralf Ertl, Toleranzen kompakt.3.auflage. AZ-Druck und Datentechnik GmbH, Kempten, Germany, 2014., 311 p.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.[Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
2. Peurifoy R., Schexnayder C., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 8th edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education. 2006. 768 p.
3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. Rīga: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
4. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"