Kurs-Code BūvZ4115

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge4

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mareks Pavārs

Vorkenntnisse

BūvZ2007,

BūvZ2040,

BūvZ3009,

BūvZ3016,

BūvZ3109,

BūvZ3114,

BūvZ4039,

BūvZ4071,

BūvZ4105,

Ersetzte Kurs

BūvZB015 [GBUVB015]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp. 2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. 3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. 4. Стаценко А.С., А.И.Тамкович. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд. испр. Минск: Выш. шк., 2002. 367 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572 2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv