Kursa kods BūvZ4115

Kredītpunkti 1.50

Būvdarbu tehnoloģija III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3016, Būvdarbu procesi

BūvZ3109, Koka un plastmasu konstrukcijas I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4039, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

BūvZ4071, Būvdarbu procesi II

BūvZ4105, Metāla konstrukcijas I

Aizstātais kurss

BūvZB015 [GBUVB015] Būvdarbu tehnoloģija III

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti jautājumi sākot ar strādnieku darba organizēšanas formām, tehnoloģisko karšu izstrādi un darbietilpības aprēķiniem un beidzot ar būvdarbu kalendārplānu un ģenerālplānu izstrādi. Tiek apskatīta racionāla materiāli tehnisko resursu plānošana, optimāla ierīču un mehānismu izvēle galveno (vadošo) būvdarbu veikšanai, noliktavu saimniecība, pagaidu ēkas un ceļi, energoapgādes risinājumi, racionāls būvlaukuma iekārtojums. Studiju procesā tiek apgūtas zināšanas par atbilstošas būvdarbu tehnoloģijas izvēli, kas pamatota ar racionālu būvtehnikas tehniski ekonomisko aprēķinu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. Eksāmens.
• prasmes izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Eksāmens.
• kompetence - spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Strādnieku darba organizācija būvniecībā, organizēšanas pamatformas, darbu vadīšana objektos. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
2. Būvdarbu veikšanas projektēšana, tehnoloģiskās kartes izstrāde. Darbietilpības aprēķins. Racionālas brigādes noteikšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
3. Transporta darbi būvdarbos. Pagaidu ceļi. Būvdarbi uz ūdens. Montāžas mehānismu izvēle un pamatojums. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
4. Koka konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
5. Betona un dzelzsbetona darbi – konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. Veidņi, turas, konstrukciju satveršanas iekārtas. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
6. Metāla konstrukciju pieņemšana, uzglabāšana un montāžas darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
7. Vienstāvu, daudzstāvu, karkasa un bez karkasa ēkumontāžas tehnoloģija un organizēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
8. Būvmontāžas darbu īpatnības funkcionējošu ēku pārbūvē. Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, hidrauliskā). Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
9. Būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekti. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
10. Darbu organizēšanas metodes - secīgā, paralēlā un plūsmas. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
11. Būvdarbu kalendārplāni un to projektēšana. Resursu izlietojuma grafiki - laika, strādnieku, transporta, materiālu. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
12. Sagatavošanas perioda darbi. Tehnoloģisko komplektu formēšanas principi. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
13. Būvlaukumu ģenerālplāni un to projektēšana. Noliktavas, pagaidu ēkas un ceļi. Celtņi. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
14.Būvobjektu apgāde ar enerģijas resursiem – elektrība, siltais/aukstaisūdens, saspiests gaiss, dabasgāze. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
15.Būvdarbukvalitāte, kontrole un pieņemšana ekspluatācijā. Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
16. Mūsdienu tehnoloģijas būvdarbu kalendārplānu izstrādē un izpildes uzraudzībā. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% no visām nodarbībām.
Patstāvīgi jāveic jaunāko grāmatu, periodikas un internet resursu studijas. Sekmīgi jāuzraksta un jāaizstāv eksāmens par mācību vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāveic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas par būvdarbu tehnoloģijas jautājumiem. Patstāvīgi jāsagatavojas eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā ņem vērā piedalīšanos nodarbībās (30%) un studenta zināšanas eksāmenā (70%). Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci par kursa plānā apgūtiem jautājumiem, atbildot uz kontroljautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp. 2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. 3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. 4. Стаценко А.С., А.И.Тамкович. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд. испр. Минск: Выш. шк., 2002. 367 с.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572 2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Periodika un citi informācijas avoti

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss - Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Būvniecība.