Kursa kods BūvZ4113

Kredītpunkti 3

Koka ēku automatizētā projektēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Imants Trezuns

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ3109, Koka un plastmasu konstrukcijas I

DatZ2046, Datormācība

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursā apgūst iemaņas koka karkasa ēku un guļbūvju projektēšanā ar programmu SEMA Soft. Studenti iepazīstas ar programmas galvenajiem moduļiem: ēkas telpiskā plānošana balstoties uz sākotnējo informāciju par arhitektonisko ieceri un pasūtītāja prasībām, nesošā karkasa struktūranalīze un savienojumu konstruēšana atbilstoši paredzamām slodzēm, izmantojamiem materiāliem un būvniecības tehnoloģiskajiem paņēmieniem. Kursa rezultātā studentam būs iemaņas koka ēku projektēšanā, kā arī viņš/a spēs novērtēt automatizētās projektēšanas priekšrocības un ierobežojumus

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students iegūs:
• zināšanas un izpratne par programmas SEMA Soft pielietošanas iespējām, programmas algoritmā iestrādāto struktūranalīzes metodi un Eirokodeksu prasībām; Vērtēšana: mutisks tests
• prasmes: iemaņas koka karkasa ēkas vai guļbūves projektēšanā ar programmu SEMA Soft; Vērtēšana: patstāvīgais darbs: mazstāvu dzīvojamās ēkas modelis
• kompetences: spēja kritiski izvērtēt ar programmu iegūtā būvprojekta kvalitāti atbilstoši būves funkcijai, slodzēm, materiāliem un tehnoloģijām, kā arī spēja izmantot programmas SEMA Soft galvenos rīkus un komandas; Vērtēšana: kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kursā un priekšzināšanu tests ēkas plānošanā un konstrukciju projektēšanā. 2h
2. Programmas SEMA interfeiss, moduļi, komandas un to izpildes opcijas. 4h
3. Dzīvojamās ēkas plāna izstrādāšana: 2D modelis, transformējams uz 3D. 1h
4. Trīsdimensiju (3D) telpiskā modeļa rediģēšana definējot augstuma atzīmes. 1h
5. Sienu karkasa komplektēšana un modelēšana. 3h
6. Pārseguma siju plānojums un pārseguma modelēšana. 2h
7. Spāru sistēmas un jumta konstrukcijas modelēšana. 4h
8. Kāpņu modelēšana. 4h
9. Starpstāvu pārseguma siju dimensionēšana. 3h
10. Mezglu konstruēšana. 2h
11. Sienu un pārsegumu stinguma diafragmu projektēšana. 2h
12. Dažāda veida datņu savietojamība ar programmu SEMA Soft. 1h
13. Objekta vizualizācija. 1h
14. Izstrādātā ēkas modeļa demonstrēšana un programmas efektivitātes novērtējums. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ar programmu SEMA Soft izstrādāts un prezentēts mazstāvu dzīvojamās ēkas modelis

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros students izstrādā individuālu mazstāvu dzīvojamās ēkas modeli

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais novērtējums ir atkarīgs no tā, kādā līmenī un cik detalizēti ir izstrādāts mazstāvu dzīvojamās ēkas modelis, kura izstrādei nepieciešamas zināšanas, kas iegūtas apmeklējot praktiskās nodarbības. Studentam jāspēj apliecināt iegūtās iemaņas darbā ar programmu SEMA Soft, aizstāvot individuāli izstrādāto darbu

Obligātā literatūra

1. Timber Frame Construction. Revised by H. Twist and R. Lancashire: edited by B. Keyworth. 4th ed. High Wycombe: TRADA, c2008. 263 p.
2. Porteous J., Ross P. Designers' Guide to Eurocode 5: Design of Timber buildings: EN 1995-1-1. London: ICE, 2013. 209 p.
3. LVS EN 1995-1-1+AC+A1:2012. 5. Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgi - Kopīgie noteikumi un noteikumi būvēm. RTU https://www.lvs.lv/lv/products/55736
4. LVS EN 1995-1-2. 5. Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgi - Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana.

Papildliteratūra

1. Fritzen K. Holzbaubemessung kompakt: Formeln für die Praxis. Hrsg.: Bauen Mit Holz, Redaktion. Köln: Bruderverlag, 2009. 135 S.
2. Timber Frame: Standard Details for Houses and Flats. High Wycombe: TRADA Technology, 2006. 143 p.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.sema-soft.de/en/home/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss paredzēts būvniecības pamatstudiju programmu studentiem, bet ir pieejams arī citu inženierzinātņu programmu studentiem, kam ir priekšzināšanas tēlotājģeometrijā, mehānikā, materiālu mācībā un kuri spēj ātri mācīties