Kursa kods BūvZ4110

Kredītpunkti 3

Būvniecības vadīšana un organizēšana III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3010, Būvmateriāli II

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4022, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

BūvZ4024, Būvniecības vadīšana un organizēšana II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecībā publisko iepirkumu jomā, būvniecības plānošanu, organizēšanu un vadīšanu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, praktisko darbu ietvaros tiek izanalizētas būvniecības procesu kalendārās plānošanas metodes. Kursa projekta ietvaros tiek izstrādāts tīkla grafiks laika mērogā trīslaidumu ēkas būvniecībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēj nosaukt, izskaidrot un pielietot likumdošanas aktus būvniecības jomā, būvniecības normatīvos aktus; būvniecības darbu procesus, tehnoloģijas, ir izpratne par būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. – Praktiskie darbi.
Prasmes: spēj izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projekta sadaļas (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu plānošanā un organizēšanā būvobjektos - Praktiskie darbi.
Kompetence: spēj izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēj ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju. Spēj uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. - Praktiskie darbi. Kursa projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss un tā studijas. Iepazīšanās ar ES un Latvijas Republikas likumdošanu būvniecības plānošanas, organizēšanas un vadīšanas jomā. 2. Iepazīšanās ar Latvijas Republikas likumu "Publisko iepirkumu likums". Iepazīšanās ar būvniecības konkursa nolikumu un piedāvājumu piemēriem. IUB. 3. Būvniecības procesu kalendārās plānošanas metodes. 4. Būvniecības procesu grafiska modelēšana laika mērogā. 5. Plūsmas metode būvniecībā. Plūsmu projektēšanas grafiskās metodes – līniju grafiki, ciklogrammas, darbaspēka resursu izmantošanas grafiki, tīkla grafiki. 6. Ritmiskas plūsmas plānošana. 7. Neritmiskas plūsmas ar vienādu ritma maiņu plānošana. 8. Neritmiskas plūsmas ar nesaskaņotiem ritmiem plānošana. 9. Dažādritmu plūsmas kalendārā plānošana. 10. Neritmiskas plūsmas aprēķins ar matricas metodi. 11. Tīkla grafika konstruēšana laika mērogā trīslaidumu ēkas būvniecībai. Tīkla grafika optimizēšana. 12. Materiālu apkopošana un paskaidrojuma raksta noformēšana. 13. Tīkla grafika aprēķins tabulā. Kritiskā ceļa noteikšana. 14. Tīkla grafika izskaitļošana uz grafika. Kritiskā ceļa noteikšana. 15. Tīkla grafika izstrādāšana izmantojot MS Project programmu. 16. Kursa projekta aizstāvēšana. Kursa projekta analīze un izvērtēšana. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Jāizstrādā praktiskie darbi un jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts 2 KP apjomā saskaņā ar studiju programmu. Studentam regulāri jāseko līdzi izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanā būvniecības jomā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizstrādā 8 praktiskie darbi, uz kuru bāzes jāizstrādā kursa projekts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma. Kursa projekta atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 3. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008. Būvniecības plānošana un organizēšana. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai. Atkārtots, papildināts izdevums. / Sast. S.Gusta u.c. – Jelgava: LLU, 2020. - 78.lpp.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. 3. Latvijas Arhitektūra: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".