Код курса BūvZ4096

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Inita Vikse

Учебная литературa

1. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. Tulkots no norvēģu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
3. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Birznieka SIA "Kamene", 1999. 165 lpp.

Дополнительная литература

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU, 2002. 63 lpp.
2. Sprancmanis N. Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. Rīga, 1994. 80 lpp.
3. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002.[Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490

Периодика и другие источники информации

1. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
2. LR Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv
3. LR Valsts ieņēmumu dienests. Pieejams: http:///www.vid.gov.lv