Kursa kods BūvZ4096

Kredītpunkti 2

Būvuzņēmējdarbība II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inita Vikse

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izraisīt studentu interesi par būvuzņēmējdarbības ekonomiskajām problēmām, iepazīstināt ar būvuzņēmējdarbības juridiskajiem un ekonomiskajiem pamatiem, iepazīstināt studentus ar ekonomiski pamatotu ieteikumu izstrādāšanu būvfirmu darbības pilnveidošanai, investīciju piesaisti un to efektivitātes paaugstināšanu, sekmēt studentu ekonomiskās domāšanas attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas - zināšanas un izpratne par būvuzņēmējdarbības juridiskajiem un ekonomiskajiem pamatiem;
• Prasmes – prot orientēties problēmās, kas saistītas ar uzņēmējdarbību būvniecībā, būvuzņēmuma grāmatvedības uzskaites un saimnieciskas darbības analīzes pamatprincipiem, par investīciju ekonomisko efektivitāti;
• Kompetence - studenti spēj kompetenti uzsākt uzņēmējdarbību būvniecībā, patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.
Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar 2 kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem, prezentāciju un noslēguma eksāmenu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kursā "Būvuzņēmējdarbība II". Būvuzņēmējdarbības pamati. Tirgus pamatelementi, to darbības īpatnības būvniecībā. (1h)
2 Būvuzņēmējdarbības veidi, to dibināšanas juridiskie jautājumi. (2h)
3 Būvuzņēmuma organizatoriskā struktūra. (1h)
4 Projektēšanas firmu darbības ekonomiskie jautājumi. Kontroldarbs. (2h)
5 Būvuzņēmuma ienākumu veidošanās. (1h).
6 Būvuzņēmuma darbības izmaksu aprite. (1h)
7 Peļņas veidošanās, tās izlietojums būvuzņēmumā. Kontroldarbs. (2h)
8 Pamatjēdzieni par būvuzņēmuma grāmatvedības uzskaiti. (1h)
9 Būvuzņēmuma finanšu pārskati(2h).
10 Būvuzņēmuma finanšu pārskatu analīze. (2h)
11 Investīcijas būvuzņēmējdarbībā un to ietekmējošie faktori. Uzņēmuma ilglaicīgas darbības pamatojums.(1h)
Praktiskie darbi:
1. Būvuzņēmējdarbības veidi, to dibināšanas juridiskie jautājumi. Prezentācijas .Diskusijas.(2h)
2. Būvuzņēmuma organizatoriskā struktūra. Prezentācijas. Diskusijas . (2h)
3. Projektēšanas firmu darbības ekonomiskie jautājumi. Prezentācijas. Diskusijas . (2h)
4. Būvuzņēmuma ienākumu veidošanās. Būvuzņēmuma darbības izmaksu aprite. Praktiskas nodarbības (2h)
5. Peļņas veidošanās, tās izlietojums būvuzņēmumā. Praktiskas nodarbības (2h)
6. Pamatjēdzieni par būvuzņēmuma grāmatvedības uzskaiti. Praktiskas nodarbības (2h)
7. Būvuzņēmuma finanšu pārskatu analīze. Praktiskas nodarbības. (2h)
8. Investīcijas būvuzņēmējdarbībā. Prezentācijas. Diskusijas. Nozares aktualitātes.(2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem 2 kontroldarbiem par teorētiskiem jautājumiem, praktiskiem darbiem, jāiesniedz un jāaizstāv prezentācija par izvēlēto tēmu, kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kuras vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Prezentācija par būvuzņēmējdarbības ekonomikas tēmu.2. Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvuzņēmējdarbības ekonomikas jautājumiem, aizstāvot prezentāciju (30%), izpildot 2 kontroldarbus (20%) un praktiskos darbus (20%), pārbaudes testu (30%). Kopējais vērtējums ir ieskaite ar atzīmi (100%).

Obligātā literatūra

1. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. Tulkots no norvēģu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
3. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Birznieka SIA "Kamene", 1999. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU, 2002. 63 lpp.
2. Sprancmanis N. Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. Rīga, 1994. 80 lpp.
3. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002.[Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
2. LR Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv
3. LR Valsts ieņēmumu dienests. Pieejams: http:///www.vid.gov.lv

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Būvniecība”