Kursa kods BūvZ4081

Kredītpunkti 1

Būvniecības ekonomika III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inita Vikse

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ4072, Būvniecības ekonomika I

BūvZ4112, Būvniecības ekonomika II

Kursa anotācija

Sastādot būvdarbu tāmi studenti praktiski pielieto savas zināšanas būvdarbu apraksta sastādīšanā, aprēķina reāla projekta būvdarbu apjomus, tiešās un netiešās tāmes izmaksas, aprēķina tehniski ekonomiskos rādītājus, noformē tāmju dokumentāciju atbilstoši LBN 501-17 prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku
Prasme analizēt darbietilpības normas, analizēt un izmantot tāmju sastādīšanā būvniecības resursu tirgus cenas.
Beidzot studiju kursu, studenti ir kompetenti sastādīt būvprojektam un būvniecības resursu tirgus cenām atbilstošu būvdarbu tāmi – tiek vērtēta patstāvīgi sastādīta būvdarbu tāme

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba aprakstu sastādīšana
2 Darba apjomu aprēķini
3 Darbietilpības normas
4 Darba algu aprēķini
5 Būvizstrādājumu apjomi un cenas
6 Būvmehānismu izmaksu aprēķināšana
7 Tāmes nobeiguma daļa. Lokālā tāme, tāmju kopsavilkums, koptāme, pasūtītāja koptāme
8 Tehniski ekonomiskie rādītāji

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sastādīt būvdarbu tāmi. Sekmīgi aizstāvēt kursa darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba izstrādāšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.
Kursa darbs ir sastādīts atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.
Students aizstāvot kursa darbu var pamatot būvdarbu cenas veidošanās principus un cenas pamatojumus.

Obligātā literatūra

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396.

Papildliteratūra

1. Būvdarbu izcenojumu katalogs (BIK). Rīga, 2005.-2010.
2. Doršs I. Materiālu izlietojums celtniecības un remonta darbos. Liepāja, 2007.
3. Doršs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv 2. www.csb.gov.lv 3. www.vid.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika)