Kursa kods BūvZ4072

Kredītpunkti 3

Būvniecības ekonomika I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inita Vikse

Mg. oec.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izskaidrot studentiem būvniecības nozares ekonomikas pamatjēdzienus, celtniecības produkcijas radīšanas un realizācijas īpatnības, apgūt būvniecības produkcijas cenu veidošanas pamatus, apgūt būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par celtniecības nozares vietu tautas saimniecībā, par nozares attīstības tendencēm. – referāts ar prezentāciju un 1.kontroldarbs
Prasmes: Studenti izprot būvniecības produkcijas cenas veidošanas principus, apgūst būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku, orientējas būvniecības produkcijas iepirkumu organizēšanas principos.- 2.kontroldarbs
Kompetence: beidzot studiju kursu, studenti ir kompetenti jautājumos, kas saistīti ar būvniecības ekonomiskajām problēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1 Būvniecības loma tautsaimniecībā. Būvniecības saistība ar citām nozarēm. Lekcija 1st
2 Būvniecības process, tā fāzes. Būvniecības procesa dalībnieki, to savstarpējās attiecības. Lekcija 2st ,
3 Būvniecības produkcijas jēdziens, būvniecības produkcijas radīšanas īpatnības. Lekcija 1st
4 Būvniecības produkcijas tirgus. Būvniecības produkcijas tirgus infrastruktūra Lekcija 1st
5 Būvniecības produkcijas realizācija. Būvuzņēmuma līgumi būvdarbu izpildei. Lekcija 2st
6 Publisko iepirkumu likums. Konkursu organizēšana par tiesībām būvēt. Lekcija 2st
7 Produkcijas ražošanas un realizācijas process projektēšanas organizācijās. Lekcija 1st
8 Cena. Cenas ekonomiskā būtība. Cenas funkcijas. Lekcija 1st
9 Būvniecības produkcijas cenas veidošanās tirgus apstākļos. Normatīvā un informatīvā bāze būvdarbu tāmju sastādīšana. Lekcija 2st
10 Tāmju dokumentācijas sastāvs. Tāmes sastādīšanas pamatprincipi. Lekcija 2st
11 Vispārējās prasības darbu apraksta sastādīšanai. Būvdarbu apjomu aprēķini. Lekcija 2st
12 Tāmes izmaksu elementi. Tiešās izmaksas. Lekcija 1st
13 Darba algas aprēķināšana tāmēs. Lekcija 2st
14 Būvizstrādājumu un mehānismu izmaksu aprēķināšana tāmēs. Lekcija 2st
15 Pieskaitāmās izmaksas, plānotā peļņa. Citas tāmes izmaksas. Lekcija 1st
16 Tehniski ekonomiskie rādītāji Lekcija 1st

Praktiskie darbi
- Prezentācijas un diskusijas par Būvniecības nozares ekonomikas jautājumiem - Praktiskie darbi 8 st

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbs auditorijā, referāts, ieskaitīti 2 kontroldarbi, ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti izstrādā un prezentē referātu par Būvniecības nozares ekonomikas jautājumiem, dod secinājumus par tēmu un argumentē savu viedokli

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

-Studenti izstrādā un prezentē referātu par Būvniecības nozares ekonomikas jautājumiem, dod secinājumus par tēmu un argumentē savu viedokli.
Studiju kursā paredzētie kontroldarbi:
- 1. kontroldarbs: dažādi jautājumi par pirmajām 7 lekcijām,
-2. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 8-16. lekcijām
Referāts un kontroldarbi tiek novērtēti ar Ieskaitīts/Neieskaitīts
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi
Studiju kursa noslēgumā studenti saņem ieskaiti par ieskaitītu referātu un diviem ieskaitītiem kontroldarbiem.

Obligātā literatūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
4. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. 63 lpp.

Papildliteratūra

1. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. Rīga: Kamene : LU Starpnozaru konsultāciju centrs "Ekonomists", 1994. 128 lpp.
2. Bikse V. Ražošanas process. Rīga: Latvijas Universitāte, 1991. 68 lpp.
3. Belindževa-Korkla O. Uzņēmējdarbība būvniecībā. Rīga, 1996. 202 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3.www.bis.gov.lv
4.www.iub.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika)