Kursa kods BūvZ3170

Kredītpunkti 7.50

Ģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits38

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB002 [GBUVB002] Ģeodēzija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūst zināšanas par Zemes veidu un lielumu, ģeodēzijā lietotajām koordinātu sistēmām, par ģeodēzisko mērījumu veidiem, mērījumu matemātisko apstrādi. Iepazīstas ar ģeodēzijā pielietotajiem optiskajiem un digitālajiem instrumentiem un citiem mērīšanas rīkiem. Tiek praktiski apgūta ģeodēzisko instrumentu uzbūve un darbības principi. Tiek apgūta ģeodēzisko instrumentu klasifikācija pēc pielietojuma, uzbūves un precizitātes parametriem. Iepazīstas ar globālās pozicionēšanas sastāvu, sistēmas kopējo uzbūvi un darbības principiem. Studenti apgūst pielietot GNSS instrumentus darbībā ar dažādām uzmērīšanas metodēm. Apgūst pielietot dažādas GNSS reālā laika pozicionēšanas sistēmas - ĢIS, kartogrāfijā, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs un novērtēt iegūto mērījumu precizitāti

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeodēzisko mērījumu veidus un to izpildi, uzmērīšanas metodes un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi. Pārzina ģeodēzisko tīklu attīstību, to veidus un veidošanas metodes atkarībā no plānotā tīkla uzdevuma, precizitātes un apvidus rakstura. – 1. kontroldarbs.
2. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski – veikt ģeodēziskos mērījumus, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa un topogrāfisko plānu, noformēt mērījumu žurnālus, plānus un saistošos dokumentus, atbilstoši prasībām. Ir prasmes izvēlēties atbilstošas precizitātes ģeodēziskos instrumentus atbilstoši uzstādītajam darba mērķim. Students savas prasmes parāda patstāvīgi izstrādātajos laboratorijas darbos.
3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama vajadzīgo ģeodēzisko darbu izpildei, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar realizējamo darbu. Students demonstrē praktiskas spējas novērtēt ģeodēzisko instrumentu un citu mērīšanas rīku tehnisko stāvokli un to atbilstību uzstādītajām prasībām. Ir izpratne par ģeodēzisko atskaišu sistēmu nozīmi dažādās tautsaimniecības nozarēs. – 2. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievads ģeodēzijas priekšmetā. Ģeodēzijas priekšmets, tā uzdevumi, vēsturiskā attīstība un nozīme tautsaimniecībā. Ģeodēzijas sakars ar citām zinātnēm. (5h)
2. Zemes forma un lielums, referencelipsoīds, horizontālie attālumi un leņķi, karte, plāns un profils. Mērogs. (4h)
3. Koordinātu sistēmas un līniju orientēšana. Ģeogrāfisko un taisnleņķa koordinātu sistēmas. Latvijas koordinātu sistēma LKS 92. Koordinātu tīkli Pasaulē. Punktu taisnleņķa un ģeogrāfisko koordinātu noteikšana kartē. (6h)
4. Ģeodēzisko instrumentu iedalījums un klasifikācija. Globālās pozicionēšanas sistēmas uzbūves un darbības pamatprincipi. Globālās pozicionēšanas sistēmas pasaulē (5h)
5. Horizontālās uzmērīšanas vienkāršākās darbības un metodes. Optisko teodolītu un digitālo tahimetru uzbūve un pielietojums ģeoinformātikas un Tālizpētes materiālu ieguvē. (5h)
6. Horizontālo un vertikālo leņķu mērīšana. Horizontālo leņķu mērīšanas princips. (4h)
7. Virsmas nivelēšanas metodes. Apvidus reljefs. Vispārējas ziņas par reljefa attēlošanu plānos un kartēs. Optiskie un digitālie nivelieri, to uzbūve un pielietojums ģeoinformātikas un Tālizpētes materiālu ieguvē. (4h)
8. Punkta augstumu veidi un paaugstinājumi. Elipsoidālais augstums. Ortometriskais augstums. Normālais augstums. Relatīvais augstums. Paaugstinājumi. Augstuma sistēmas. (5h)
9. GNSS satelītu prototipi un to attīstības vēsture. GNSS mērījumu metodes un rezultātu precizitāte. (4h)
1. kontroldarbs (1h)
10. Globālās pozicionēšanas mērījumu precizitātes ietekmējošie faktori. (4h)
11. Izmantoto instrumentu klāsts globālās pozicionēšanas mērījumos, to sasniedzamā precizitāte pēc izvirzītā mērķa. (4h)
12. Globālās pozicionēšanas mērīšanas metodes. Iegūto rezultātu pielietojums Ģeoinformātikas un Tālizpētes uzdevumu izpildē. (4h)
13. Ģeodēzisko instrumentu testēšanas un verificēšanas stendi, procedūra un prasības. Normatīvie dokumenti un standarti, kas regulē ģeodēzisko instrumentu atbilstību mērīšanas prasībām. (3h)
14. Topogrāfiskā plāna sastādīšana. Uzdevumi topogrāfiskajā plānā. (6h)
15. Platību noteikšana. Platību noteikšanas metodes, to salīdzinošs novērtējums. (6h)
16. Klasisko un jaunāko digitālo tehnoloģiju sinerģija ģeodēzisko atskaišu sistēmu pilnveidē. (6h)
2. kontroldarbs (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Rakstisks pārbaudes veids, kas noslēdzas ar atzīmi.
Pārbaudes uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktisks uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos un mājas darbos apgūtajām tēmām.
Visiem praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir patstāvīgi jāizpilda divi mājas darbi, vadoties pēc lekcijās definētajām prasībām:
1.mājas darbs. Ģeodēzisko instrumentu attīstības un precizitātes izpēte un apraksts par konkrētām instrumentu grupām (apjoms vismaz 15 lpp, iesniedz elektroniskā veidā, prezentē);
2. mājas darbs. Ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana, globālās pozicionēšanas kontrolmērījumu izpilde, rezultātu analīze izmantojot pieejamo datu bāzu informāciju. (Prezentācijas apjoms vismaz 20 slaidi).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa novērtējums ir atkarīgs no pārbaudes teorētisko jautājumu un uzdevuma risinājuma vērtējuma, un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma. Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem plānotajiem laboratorijas darbiem. Lekciju apmeklējumam jābūt vismaz 75% apmērā, no kopējā apjoma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai ieskaiti ar atzīmi pārbaudījumu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga:, RTU, 2007. E-grāmata http://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola., 2014., 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. VZD. 2001.

Papildliteratūra

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Periodika un citi informācijas avoti

www.mernieks.lv;
www.lgia.gov.lv;
www.gim-internationa.com;
www.iugg.com

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās