Kursa kods BūvZ3162

Kredītpunkti 3

3D modelēšana un vizualizācija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jolanta Luksa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3157, Datorgrafika ģeoinformātikā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt ieskatu 3D modelēšanā un vizualizācijā pielietojamās datorprogrammās (MicroStation, SkechUp, AutoCad). Studenti iemācās rasēt 3D modeļus pēc dotajiem pasniedzēja norādījumiem, konstruēt sevis izdomātus 3D modeļus, sagatavot tos vizualizācijai un printēšanai. Gūst ieskatu printēšanā izmantojamos materiālos. Izprintē sevis radītu 3D modeli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina 3D modelēšanā un printēšanā pielietojamās programmas. Zināšanas novērtējamas kontraldarba izpildē.
2. Prot patstāvīgi veidot un izprintēt vienkāršus 3D modeļus, veikt modeļu pēcapstrādi un noteikt tālāko pielietojumu. Prasmes novērtējamas laboratorijas darbu un patstāvīgā darba laikā.
3. Spēj atpazīt un zināt 3D printēšanā pielietojamo materiālu specifiku. Kompetences novērtējamas kontroldarba izpildē.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievadlekcija. Kursa saturs un uzdevumi. (1h)
2. Ievads par 3D printēšanu (1h)
3. 3D modelēšanā un printēšanā lietojamās programmas (2h)
4. Datorprogrammas MicroStation iespējas un darba vide (2h)
1.kontroldarbs (1h)
5. Datorprogrammas SkechUp iespējas un darba vide (4h)
6. Datorprogrammas AutoCad iespējas un darba vide (3h)
7. 3D printēšanās pielietojamie materiāli (1h)
2.kontroldarbs (1h)
Laboratorijas darbi:
1. 3D modeļu rasēšana (4h)
2. 3D modeļu konsturēšana (6h)
3. 3D modeļu sagatavošana vizualizācijai un printēšanai (4h)
4. 3D modeļa printēšana (2h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba ietvaros students izstrādā individuālu 3D modeļa rasējumu, saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no kontroldarbu, laboratorijas darbu un pastāvīgā darba vidējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. What is 3D Modeling & What’s It Used For. [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2022.]. Pieejams: https://conceptartempire.com/what-is-3d- modeling/
2. What is 3D Modeling and Design? A Beginners Guide to 3D [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2022.]. Pieejams: https://marketscale.com/industries/building-management/what-is-3d-modeling-and-design-a-beginners-guide-to-3d/
3. MicroStation: The CAD Leader for Infrastructure Design [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2022.]. Pieejams:https://www.bentley.com/en/products/brands/microstation
4. Autodesk Tinkercard: From mind to design in minutes. [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2022.]. Pieejams: https://www.tinkercad.com
5. SketchUp: 3D modeling software [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2022.]. Pieejams: https://www.sketchup.com

Papildliteratūra

1. What Is 3D Modeling? 3D modeling software produces three-dimensional digital effects [tiešsaiste] [skatīts 27.01.2022.] Pieejams: https://www.lifewire.com/what-is-3d-modeling-2164

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās