Kursa kods BūvZ3146

Kredītpunkti 1.50

Ūdensapgāde un kanalizācija II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vilis Upīte

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3145, Ūdensapgāde un kanalizācija I

Aizstātais kurss

BūvZB013 [GBUVB013] Ūdensapgāde un kanalizācija

Kursa anotācija

Kanalizācijas inženiertīkliem ir primāra nozīme ēku ekspluatācijā, kurās cilvēki pastāvīgi dzīvo, uzturas, vai veic saimniecisko darbību. Kursa ietvaros jāapgūst: kanalizācijas sistēmu attīstība, to sastāva izvēle un projektēšanas iemaņas, izmantotā ūdens savākšanas un utilizācijas problēmas, to risinājumi, būvju un iekārtu konstrukcijas, darbības principi, ēku iekšējās kanalizācijas sistēmu projektu dokumentācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par ar kanalizācijas sistēmām saistītiem teorijas jautājumiem. Prasmes - spēja veikt kanalizācijas sistēmu elementu izvēli. Kompetence - spēja aprēķināt, novērtēt kanalizācijas sistēmu iespējamās nekorektās darbības sekas, spēja plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību, veikt darbu izpildes kvalitātes kontroli. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kanalizācijas sistēmas elementi, to funkcionālā nozīme. Lekc. 1h.
2 Notekūdens daudzuma aprēķini. Lekc. 1h; pr.d. 2h
3 Kanalizācijas tīkla hidrauliskie aprēķini. Lekc. 1h; pr.d. 2h
4 Notekūdeņu pārsūknēšana. Lekc. 1h.
5 Būves mehāniskai notekūdeņu attīrīšanai. Lekc. 1h
6 Būves bioloģiskai notekūdeņu attīrīšanai. Lekc. 1h
7 Lietus kanalizācija, tās īpatnības. Citas lauksaimniecības objektu kanalizācijas sistēmas Lekc. 1h.

8 Projektu dokumentācijas sastāvs, apjoms, saskaņojumi. Lekc. 1h; lab.d. 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs zināšanu novērtējums teorētiskajā eksāmenā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam jāiegūst pietiekamas zināšanas, izmantojot lekciju prezentācijas un patstāvīgi studējot papildliteratūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Auditorijas nodarbību apmeklējums ne mazāk par 60%, eksāmenā pozitīvs zināšanu vērtējums 10 ballu sistēmā virs 3 ballēm, atbildot uz biļetē minētiem jautājumiem pa vienam no katras kursa daļas.

Obligātā literatūra

Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, 2008. 183 lpp.

Papildliteratūra

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. ISBN 978-609-959-3-7

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls "Būvinženieris", Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.