Kursa kods BūvZP144

Kredītpunkti 3

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Jolanta Luksa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3138, Ģeodēzija II

JurZ4034, Zemes tiesības II

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktiskās darba iemaņas zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā. Apgūt jaunākās metodes, iepazīties ar ražošanas organizāciju un plānošanu, dokumentu sagatavošanu, lai izpildītu zemes kadastrālo uzmērīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina zemes kadastrālās uzmērīšanas secību, kā to veic - Darbības profesionālajā praksē
2. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski, vadoties no dotā uzdevuma konkrētos apvidus apstākļos, strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem - Darbības profesionālajā praksē
3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību - Darbības profesionālajā praksē
4. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti - Darbības profesionālajā praksē
5. Prot sastādīt un noformēt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu par veiktajām darbībām - Darbības profesionālajā praksē

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru, darbības jomām, darba drošības un organizācijas prasībām
2. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu organizācija uzņēmumā
3. Ierosinātāja iesnieguma pieņemšana, arhīva dokumentu pieprasīšana Valsts zemes dienestam
4. Ierosinātāja un pierobežnieku uzaicināšana uz robežu saskaņošanu
5. Robežas priekšizpēte, apsekošana, atjaunošana. Robežas noteikšana apvidū. Situācijas elementu uzmērīšana apvidū
6. Robežas neatbilstības novēršana jautājumu risināšanas
7. Iegūto mērījumu datu apstrāde, mērījumu abrisa sagatavošana
8. Zemes robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna sagatavošana
9. Plānu kamerālā pārzīmēšana
10. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana un iesniegšana Valsts zemes dienestā
11. Prakses pārskata sagatavošana

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Profesionālās prakses vērtējumu veido:
• Prakses atskaite
• Uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme
• Prezentācija prakses aizstāvēšanā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsastāda prakses pārskats, kurā jāraksturo prakses vieta, jāsniedz informācija par prakses laikā veiktajiem darbiem, un prezentācija prakses aizstāvēšanai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students saņem vērtējumu “Ieskaite ar atzīmi” par sastādīto prakses pārskatu atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem, par prakses pārskata saturu, par prezentāciju prakses aizstāvēšanai un atbildēm uz jautājumiem par prakses laikā paveikto. Tiek ņemta vērā arī Uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme par praktikanta attieksmi pret uzliktajiem pienākumiem.

Obligātā literatūra

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Ģeodēzija. B. Helfriča u.c.; galvenais redaktors U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 1019. Pieņemts 27.12.2011., stājas spēkā 27.01.2012.
Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.182. Sājas spēkā 01.05.2007.; zaudējis spēku 02.06.2011. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154849

Papildliteratūra

1. Helfriča B. Mērniecība III daļa: Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2007. 77 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I daļa: Vispārīgās ziņas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 55 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa: Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Portāls mernieks.lv. Pieejams: http://mernieks.lv
2. Latvijas Mērnieku biedrība. Pieejams: http://www.lmb.lv
3. Valsts Zemes dienests. Pieejams: hhtp://www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās