Kursa kods BūvZ3112

Kredītpunkti 1

Būvdarbu tehnoloģija II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1023, Arhitektūra I

Arhi1024, Arhitektūra

Arhi2055, Arhitektūra II

BūvZ3100, Būvmašīnas

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

Kursa anotācija

Kursa darba ietvaros tiek izstrādāts zemes darbu veikšanas projekts - būvvietas planēšana un būvbedres rakšana, kā arī tehnoloģiskā karte abiem šiem darbu procesiem. Darbu procesu plānošanas gaitā tiek optimizēts planēsanas darbu un zemes mehanizētas izstrādes mašīnkomplekts un izstrādāts darbu kalendārais grafiks.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izstrādājot kursa darbu, studenti pārzina būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas sastāvu un gaitu. Prot sastādīt būvdarbu veikšanas projektu un konkrēta darbu veida tehnoloģisko karti. Izstrādājot kursa darbu, studenti spēj veikt būvdarbu tehniski ekonomisko salīdzināšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izejas datu izsniegšana, kursa darba satura skaidrojums. Iepazīstināšana ar izmantojamiem informācijas avotiem.
2. Ģeodēzisko augstuma atzīmju un verikālās planēšanas uzdevuma precizēšana.
3. Zemes darbu apjoma aplēse laukumu planēšanai un būvbedres rakšanai.
4. Grunts vidējā pārvietošanas attāluma noteikšana.
5. Izpildāmo darbu sastāva noteikšana un mašīnu komplektu sākotnējā izvēle.
6. Izpildāmo darbu detalizācija un darbietilpības aplēse.
7. Mašīnu komplekta tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojamo mašīnu galīgā izvēle.
8. Optimālā mašīnkomplekta izvēle.
9. Būvdarbu plūsmu telpiskā un tehnoloģiskā projektēšana.
10. Būvdarbu kalkulācijas sastādīšana.
11. Darbu veikšanas kalendārā grafika sastādīšana.
12. Būvdarbu procesa tehnoloģiskās kartes sastādīšana.
13. Darbu veikšanas projekta tehniski ekonomisko rādītāju aprēķins.
14. Darbu apraksta sastādīšana.
15. Darbu veikšanas projekta grafiskā noformēšana.
16. Kursa darba aizstāvēšana. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīties ar Latvijā pielietojamo būvniecības likumdošanu, kā arī ar Valsts standartu piemērošanu, attiecībā uz būvdarbu kvalitāti, veic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj/prot apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa darbā runātiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Mēnesis J. Metodiskie norādījumi kursa darbam studiju priekšmetā „Būvdarbu procesi”. Zemes darbi. LLU, Jelgava: LLU, 2007.
2. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991., 304 lpp.
3. Noviks J. Būvdarbi. I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.

Papildliteratūra

1. Standarts LVS EN 1991-1-6 "1.Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-6.daļa: Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā"
2. Kārkliņš P., Vērdiņš L., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
4. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
5. Ģeodēziskie darbi būvniecībā LBN 305-15: MK noteikumi Nr. 325. [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
2. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga, Lilita
4. Praktiskā Būvniecība. Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"