Kursa kods BūvZ3108

Kredītpunkti 3

Ceļi un tilti II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3080, Gruntsmehānika un pamati II

BūvZ3113, Ģeotehnika

Aizstātais kurss

BūvZB030 [GBUVB030] Ceļi un tilti II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vispārīgās zināšanas par autoceļiem, laukumiem un tiltiem, kā arī normatīvo pamatojumu ceļu projektēšanai un būvniecībai. Praktiskajos darbos un kursa projektā studenti apgūst iemaņas ceļu tehniskā projekta izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūst vispārīgas zināšanas par ceļiem, par automobiļa riteņu saisti ar ceļa segu, satiksmes drošību, ceļu un tiltu būvniecībai pielietojamiem materiāliem un zināšanas par ceļu inženierbūvēm - mutisks tests. 2. Apgūst autoceļu tehnisko projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; izvēlēties apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās inženierbūves – kursa projekts. 3. Spēj analizēt ceļu un laukumu tehniskos projektus, lai racionāli izvēlētos konstrukciju veidu un būvmateriālus – kursa projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ceļa novietnes rajona dabas apstākļu raksturojums.
2. Ceļa kategorijas noteikšana.
3. Galvenie trasēšanas noteikumi.
4. Ceļa izvietojums plānā.
5. Ceļa trases plāna elementu aplēse. Taisne. Riņķa loks.
6. Automobiļu kustība autoceļu plāna līknē.
7. Plāna līknes minimālā garuma aplēse.
8. Autoceļu brauktuves paplašinājums plāna līknēs; paplašinājuma nepieciešamība.
9. Ceļa garenprofila elementu noteikšana.
10. Garenprofila sastādīšana.
11. Ceļa šķērsprofili un ceļa brauktuves konstrukcija.
12. Autoceļu segas sastāvs (konstrukcija); atsevišķo segas kārtu uzdevums.
13. Trases galvenie tehniskie rādītāji.
14. Kursa projekta paskaidrojumu raksts.
15. Kursa projekta grafiskā daļa.
16. Projekta noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projekts tiks novērtēts ar atzīmi, ja students ir patstāvīgi izstrādājis ceļa projektu saskaņā ar izsniegto individuālo uzdevumu, un ir pozitīvi sarunas rezultāti par kursa saturu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā autoceļa projektu saskaņā ar kursa projekta individuālo uzdevumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci aizstāvot patstāvīgi izstrādāto projektu.

Obligātā literatūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga: 2006. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf.
2. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва: Агропромиздат, 1986. 446 c.
3. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop., 1996. 680 p. 4. Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок. Москва: Колос, 1996. 205 c.

Papildliteratūra

1. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp. 2. Scheer J. Failed bridges: case studies, causes and consequences. Berlin: Ernst & Sohn, 2010. 307 p. 3. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-2:2007. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 2. LVS 190-3::2012. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”. 3. LVS 190-5: 2011. „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās “Būvniecība” un Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".