Код курса BūvZ2042

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Bruno Ķirulis

Предварительные знания

Fizi2009,

Mate1031,

Предыдущая версия курса

BūvZB027 [GBUVB027]

Учебная литературa

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp. 2. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp. 3. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 4. Sozen M. A., Ichinose T. Understanding structures: an introduction to structural analysis. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009.

Дополнительная литература

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp. 2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262