Kursa kods BūvZ2042

Kredītpunkti 1.50

Būvmehānika I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2009, Fizika

Mate1031, Matemātika I

Aizstātais kurss

BūvZB027 [GBUVB027] Būvmehānika I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst pamatzināšanas par konstrukciju un to elementu darbību slodzes ietekmē. Tiek apgūti statikas un materiālu pretestības pamatjēdzieni; statikas aksiomas; balsti un balstu reakcijas; spēku līdzsvara nosacījumi, iekšējo spēku noteikšana ar šķēlumu metodi; spriegumi un deformācijas stiepē/spiedē/liecē, Huka likums, normālās lieces teorija. Siju šķērsgriezuma dimensionēšana saskaņā ar stiprības un stinguma nosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina statikas aksiomas un galvenās teorēmas, spēku līdzsvara nosacījumus un šķēlumu metodi iekšējo spēku noteikšanai, iekšējo spēku epīru konstruēšanas principus un stieptu/spiestu/liektu stieņu dimensionēšanas principus. 1. un 2 kontroldarbi.
2. Spēj loģiski, balstoties uz iegūtām zināšanām, nopamatot savos aprēķinos izmantoto shēmu izvēli un iegūto rezultātu ticamību 1. un 2 kontroldarbi, mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas priekšmets. 1 st.
2. Vektori un darbības ar tiem. 1 st.
3. Statikas aksiomas. 1 st.
4. Saites - balsti. Balstu veidi. Saites aksioma. Aktīvie un pasīvie spēki. 1 st.
5. Saejoši spēki plaknē: saskaitīšana, sadalīšana komponentēs, projicēšana. Līdzsvara nosacījumi. Spēka moments. 1 st.
6. Izkaisīti spēki plaknē: Varinjona teorēma. Statikas līdzsvara nosacījumi. 1 st.
7. Darinājumi un aprēķina shēmas. Piemēri. 1 st.
8. Ārējie un iekšējie spēki. Šķēlumu metode. 1 st.
9. Piepūles un spriegumi stiepē/spiedē. Lineārais Huka likums. Materiāla elastības modulis. 1 st.
10. Materiālu sprieguma-deformācijas diagrammas un to raksturīgie punkti. Stiprība, elastība un plasticitāte. 1 st.
11. Spiesta stieņa noturība un kritiskā spēka aprēķins vienkāršos gadījumos. 1 st.
12. Liektas sijas balstu reakcijas un piepūles. 1 st.
13. Spriegumi, deformācijas liecē; liektas sijas šķērsgriezumu ģeometriskie raksturotāji. 1 st.
14. Liektu siju piepūļu epīru konstruēšana; sakarības starp šķērsspēku un lieces momentu epīrām. 1 st.
15. Liektu un spiesti/stiepti/liektu siju stiprības nosacījumi un šķērsgriezumu dimensionēšana. 1 st.
16. Jēdziens par siju dimensionēšanu pēc robežstāvokļu metodes. 1 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti trīs individuālie uzdevumi. Vērtējums - ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs, 1. kontroldarbs. Statiski noteicamas sijas balstreakciju un iekšējo spēku aprēķins šķēlumos. 2. mājas darbs, 2. kontroldarbs. Sijas piepūļu epīru konstruēšana un sijas dimensionēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumu izpilde un vai epīras ir korektas;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp. 2. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp. 3. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 4. Sozen M. A., Ichinose T. Understanding structures: an introduction to structural analysis. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009.

Papildliteratūra

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp. 2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Būvniecība” (G0326)