Kursa kods BūvZ2039

Kredītpunkti 3

Speckurss materiālu pretestībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Fizi2006, Fizika II

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Kursa anotācija

Materiālu pretestības zinātne, būvmateriālu mehāniskās īpašības raksturojošie parametri, konstrukciju elementu aprēķina shēmas. Deformācijas un spriegumi. Stieptu, spiestu, liektu siju deformāciju, spriegumu un stiprības analīze. Materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību izmaiņa laikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina un prot aprēķinos pielietot būvmateriālu mehāniskos raksturotājus un to mērvienības; ir spējīgs veikt stiepē/spiedē/liecē slogotas sijas piepūļu un stiprības analīzi.
2. Spēj izvēlēties un ar aprēķinu pamatot racionālu stieņa šķērsgriezuma formu atbilstoši slogojumam un piepūlēm. Kursa gala pārbaude - tests

Kursa saturs(kalendārs)

1. Materiālu pretestības zinātnes attīstība mūsdienās. Izotropu, anizotropu materiālu mehānisko īpašību raksturojums (2 h).
2. Deformācijas un spriegumi. Vispārinātais Huka likums (2 h).
3. Konstrukciju elementos izmantojamo materiālu mehāniskās īpašības, dažādu materiālu spriegumu-deformāciju raksturlīknes (2 h).
4. Reoloģiskās parādības materiālos: deformāciju šļūde un spriegumu relaksācija. Stiprības izmaiņas laikā (2 h).
5. Spriegumi slīpos šķēlumos plakanā spriegumstāvoklī (2 h).
6. Bīdes spriegumu pāru likums, galvenie spriegumi, galvenās asis (3 h).
7. Šķēlumu metode un piepūles (M, Q, N) stieņu šķēlumos (2 h).
8. Plakanu stieņu liece. Diferenciālās sakarības starp M, Q, q. Liekta stieņa ass diferenciālvienādojums (2 h).
9. Deformācijas un spriegumi stiepta/spiesta un liekta stieņa šķēlumos. Lieces izraisītie normālspriegumi un bīdes spriegumi stieņa šķēlumos (4 h).
10. Inerces momenta transformācija saistībā ar koordinātu asu pārnesi un pagriezienu (3 h).
11. Saliktu stieņu liece. Salikta šķēluma neitrālās ass pozīcija, inerces momenti un pretestības momenti (3 h).
12. Stieņu vērpes deformācijas un spriegumi (2 h).
13. Fizikālās un ģeometriskās nelinearitātes ievērtējums konstrukciju analīzē (2 h).
14. Jēdziens par sabrukuma teorijām (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja kursa apguves laikā ir piedalījies nodarbībās un semināros, izpildījis vienu mājas darbu un noslēgumā ir sekmīgi izpildījis pārbaudes testu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa apguves laikā pirms katras jaunas tēmas studenti piedalās īsos semināros par iepriekšējo apgūto tēmu. Studentu aktivitātes un pareizu atbilžu semināros vērtējums tiek iekļauts kopējā kursa apguves rezultāta vērtējumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai iegūtu ieskaiti, studentam ir jābūt ieskaitītam 1 mājas darbam un pārbaudes testā ir pareizi jāatbild vismaz uz 3 (60%) jautājumiem no 5. Sekmīgs darbs semināros dod papildus 20% pie testa vērtējuma. Nesekmīgas atbildes vai regulāra nepiedalīšanās semināros dod papildus 20% pie testa vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2. Bulavs, Felikss. Būvmehānikas ievadkurss / F. Bulavs, I. Radiņš. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010.
4. Sozen, Mete A. Understanding structures : an introduction to structural analysis / Mete A. Sozen, Toshikatsu Ichinose. - Boca Raton, FL : CRC Press, c2009

Papildliteratūra

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp.
2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”