Kursa kods BūvZ1042

Kredītpunkti 2

Ģeodēzijas instrumentu mācība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Domburs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar svarīgākajām ģeometriskajām un optiskajām likumsakarībām, uz kurām balstās ģeodēzisko instrumentu izgatavošana, ģeodēzijā izmantojamajiem optiskajiem un elektroniskajiem instrumentiem un citiem mērīšanas rīkiem, to uzbūvi, instrumentu klasifikāciju pēc pielietojuma, uzbūves un precizitātes. Studenti praktiski iemācās veikt instrumentu u.c. mērīšanas rīku lauka pārbaudes, kā arī noskaidro nepieciešamās verifikācijas pārbaudes kolimātoru stendos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst:
• zināšanas par svarīgākajām ģeometriskajām un optiskajām likumsakarībām, uz kurām balstās ģeodēzisko instrumentu izgatavošana; par optisko un elektronisko ģeodēzisko instrumentu klasifikāciju, to uzbūvi un pārbaudēm.
• prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski – prot izpildīt svarīgākās ģeodēzisko instrumentu pārbaudes un veikt regulēšanu.
• kompetenci: 1) patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi vai kopā ar mācībspēku; 2) spēj novērtēt ģeodēzisko instrumentu un citu mērīšanas rīku tehnisko stāvokli un to atbilstību uzstādītajām prasībām; 3) sadarboties ar mācībspēku un kursa biedriem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēzisko instrumentu vēsturiskā attīstība.
2 Ģeodēzisko instrumentu iedalījums un klasifikācija.
3 Normatīvie dokumenti un standarti, kas regulē ģeodēzisko instrumentu atbilstību mērīšanas prasībām.
4 Optisko teodolītu uzbūve, pārbaudes un regulēšana.
5 Svarīgākās optisko teodolītu pārbaudes un iespējamā regulēšana.
6 Optisko nivelieru uzbūve, pārbaudes un regulēšana.
7 Nivelieri ar cilindrisko līmeņrādi, uzbūves shēma, svarīgākās pārbaudes un regulēšana.
8 Digitālie nivelieri. Nivelieri ar rotējošu lāzerstaru.
9 Tiešas attālumu mērīšanas rīki un to pārbaudes.
10 Optisko tālmēri, to uzbūve un pārbaudes.
11 Ekeru uzbūve, pārbaudes un regulēšana.
12 Elektronisko tahimetru uzbūve un pārbaudes
13 Digitālo nivelieru uzbūve un pārbaudes.
14 Elektrooptisko un radiotālmēru uzbūve un pārbaudes.
15 GNSS uztvērēji, to uzbūve un pārbaudes. GNSS uztvērēju uzbūves shēma.
16 Ģeodēzisko instrumentu testēšanas un verificēšanas stendi, procedūra un prasības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Torge W. Geodesy. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001. 416 p.

Papildliteratūra

1. Helfriča B. Mērniecība II. Ģeodēziskie mērījumi. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 70 lpp.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012.
3. Apgaismojums un attēli [tiešsaiste] [skatīts 31.03.2016.]. Pieejams: http://b1v.lv/wp-content/uploads/2008/09/fiz12_4.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.