Kursa kods BūvZ1038

Kredītpunkti 3

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB062 [GBUVB062] Mērniecība

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par Zemes veidu un lielumu, ģeodēzijā lietotajām koordinātu sistēmām, par ģeodēzisko mērījumu veidiem, mērījumu matemātisko apstrādi un mērījumu precizitāti, par zemes virsmas attēlošanu plānos un kartēs. Apgūst leņķu un magnētisko azimutu mērīšanu. Studenti iegūst zināšanas par attālumu mērīšanu un nivelēšanu. Studenti iegūst priekšstatu par GNSS darbības principu, aerofotouzmērīšanu, lāzerskenēšanu un GIS.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeodēzisko instrumentu pārbaudes un regulēšanu, ģeodēzisko mērījumu veidus un to izpildi, horizontālās un vertikālās uzmērīšanas metodes, grafisko materiālu sastādīšanu, projektēšanu tajos un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi. (kontroldarbs)
2. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski – ierīkot un uzmērīt horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas atbalsta tīklu, veikt situācijas un reljefa, kā arī ceļa trases uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa, topogrāfisko plānus un profilus, strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām; (kontroldarbs)

3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, nes atbildību par sava veiktā darba kvalitāti. (kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēzijas priekšmets un tā saistība ar citām zinātnēm. Slēgta teodolītgājiena koordinātu aprēķins. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
2 Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
3 Gausa un Merkatora projekcijas. LKS-92. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
4 Zemes virsmas horizontālā projekcija. Plāns un profils. Mērogi. Karte, tās atšķirības no plāna. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
5 Virzienu orientēšana. Azimuti, direkcionālie leņķi un rumbi. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
6 Uzmērīšanas veidi. Mērījumu veidi, mērījumu precizitāte un kļūdas. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
7 Iepazīšanās ar datorprogrammu ArcGis, situācijas plāna sastādīšana, izmantojot ArcGis iespējas. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
8 Horizontālo, vertikālo leņķu un magnētisko azimutu mērīšana. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
9 Attālumu tieša un netieša mērīšana. Attālumu mērīšanas rīki. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
10 Ceļa trases garenprofila nivelēšanas žurnāls. Garenprofila sastādīšana un projektēšana tajā. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
11 Virsmas nivelēšana, reljefa plāna sastādīšana. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
12 Ģeometriskā un trigonometriskā nivelēšana. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
13 GNSS darbības princips, GP uztvērēji, to izmantošanas iespējas, priekšrocības un trūkumi. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
14 Jēdziens par aerofotouzmērīšanu un lāzerskenēšanu. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)
15 Jēdziens par Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, tās veidošanas pamatprincipi. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)

16 Vienkāršās uzmērīšanas metodes. Speciālie darbi mežu apsaimniekošanā. (1 h lekcija, 1 h laboratorijas darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā visi plānotie laboratorijas darbi, jāuzraksta plānotie trīs kontroldarbi un semestra beigās jākārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi studēt pieejamo literatūru, gatavoties eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pozitīvi novērtēti kontroldarbi, nokārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga: 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2.daļa. Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.. Jelgava, 2005.
4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012. 32 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Meža autoceļi. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava, 2014. 121 lpp.

2. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta lapa Mernieks.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Mežinženieris pilna un nepilna laika studijās un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai Mežzinātne.