Kursa kods BūvZ1034

Kredītpunkti 3

Projektēšana AutoCAD vidē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Ruduks

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1025, Būvgrafika

Kursa anotācija

Ieskats rasēšanas programmu vēsturē. Jaunāko arhitektūras programmu pielietojums, tās pozitīvās īpašības un negatīvās īpašības. Arhitektūras programmu izvēle konkrētajam darba mērķim un vēlamā rezultāta panākšana. Dažādu arhitektūras elementu rasēšana, noformēšana un drukāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zināšanas: būvprojektēšana pamati, universālā dizaina pamati, ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas, darba normēšanas pamati, rasēšana.
- Prasmes: izstrādāt būvniecības rasējumus, darba normēšanas pamati.
- Kompetence: noformēt rasējumu digitāla formātā, pastāvīgi izstrādāt grafiskos darbus datorprogrammā, pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.
- Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar 4 pārbaudes darbiem un noslēguma darbu

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika studijas:
1 Iepazīšanās ar izplatītākajām rasēšanas programmām (1h)
2 Sākam darbu AutoCAD rasēšanas programmā. Iepazīšanās ar datorprogrammas darba vidi (1h)
3 Galveno komandu iepazīšana un pielietošana (4h)
4 Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija (2h)
5 Vienkāršu ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tiem (4h)
6 Vienkārša teksta un „multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības (1h)
7 Rasējumu veidošana izplatītākajos mērogos (3h)
8 Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana (2h)
9 Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide (3h)
10 Bloku izveide, to modificēšana (1h)
11 Automātisko tabulu izveidošana (2h)
12 Elementu iesvītrošana atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem. (2h)
13 Rasēšanas blankas veidošana un izmantošanas iespējas (3h)
14 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka (1h)
15 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka (1h)
16 Nozares aktualitātes.Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka. (1h)
Nepilna laika studijas:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika studijām, bet kontakstundu skaits ir 1/2 no norādītā skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kuru veido vērtējumi par uzdevumiem un noslēguma darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Noslēguma darbs jāizstrādā patstāvīgi un atbilstoši pasniedzēja norādītajam kalendārajam plānam. Datorprogrammā jābūt izstrādātām rasējumu lapām: ģenerālplāns, divas fasādes, ēkas plāni, griezumi, vismaz trīs mezgli, būvkonstrukciju un materiālu specifikācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes darbiem jābūt ieskaitītiem, noslēguma darbam pabeigtam.

Obligātā literatūra

1. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava,2003. 199 lpp.
2. Погорелов В. AutoCAD 2008. Моделирование и пространство для инженеров и дизайнеров. Питер, 2008.
3. СоколоваТ. Ю.AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008
4. Dukulis I. (2018) Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava. 178 lpp.

Papildliteratūra

1. Полещук Н. AutoCAD 2008. Новыевозможности. Питер, 2008.
2. V. Grants, U. Skadiņš, D. Petzāls. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmā "Vide un ūdenssaimniecība" (pilna un nepilna laika studijas)