Kurs-Code BūvZ1016

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Valdis Veinbergs

Ersetzte Kurs

BūvZB061 [GBUVB061]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"". Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. https://likumi.lv/ta/id/274935

4. Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Latvijas Vēstnesis, 65, 26.04.2012. https://likumi.lv/ta/id/246998