Код курса BūvZ1016

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Valdis Veinbergs

Предыдущая версия курса

BūvZB061 [GBUVB061]

Учебная литературa

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"". Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. https://likumi.lv/ta/id/274935

4. Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Latvijas Vēstnesis, 65, 26.04.2012. https://likumi.lv/ta/id/246998