Kursa kods Biol3007

Kredītpunkti 3

Augu pavairošana

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareAugu fizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

Kursa anotācija

Priekšmeta studijas padziļinās zināšanas par dažādiem augu reprodukcijas veidiem, dos gan teorētiskās gan praktiskās iemaņas augu pavairošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augu vairošanās
2 Augu pavairošana, tās mērķi un metodes
3 Ģeneratīvā pavairošana, tās būtība
4 Augu veģetatīvā pavairošana, tās būtība
5 Pavairošana ar spraudeņiem
6 Pavairošana ar noliektņiem
7 Augu pavairošana ar stīgām, to ietekmējošie faktori
8 Atvases, to loma augu pavairošanā, ceru dalīšana
9 Sīpoli, bumbuļsīpoli, bumbuļi, sakneņi, gumi un nozīme augu pavairošanā
10 Potēšana, tās nozīme augu veģetatīvajā pavairošanā
11 Orgānu, audu, šūnu un protoplastu kultūras, to nozīme augu pavairošanā
12 Orgānu, audu, šūnu un protoplastu kultūras, to nozīme augu pavairošanā
13 Aļģu, zemāko augu un mikroorganismu pavairošana
14 Dažādu lakstaugu pavairošanas iespējas un izmantojamās metodes.
15 Kokaugu pavairošanas īpatnības.
16 Dažādo pavairošanas metožu salīdzinājums un bioloģiskais novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā kontroldarbi un kolokviji par noteiktām tēmām. Laboratorijas darbu pārbaude un ieskaitīšana. Zināšanu novērtējums. Ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Mc Millan-Browse (1979) Plant Propagation. - New York: Simon and Schuster.,1027p.
2. Propagation of Woody Plants, ed. by R.J.Garner (1989) -Oxford Univ. , 934p.
3. Press.Micropropagation of Plants ed. by James K.J.(1993) -Kluwer Academic Publishers, 555p.
4. Майер А.Д. Размножение садовых растений ( 1968) –М: Мир, 630 c.

Papildliteratūra

1. Hudson T. Hartmann , Dale E.Kester, Fred T. Davies, Robert L.Geneve (1997) Plant Propagation. Principles and practices//Univ. of California, 770p.
2. Kozlowski T.T., Pallardy S.G. Growth control in woody plants. _ San Diego etc.:Academic Press, 1997, 641p.
3. Kozlowski T.T., Pallardy S.G. Physiology of woody plants. San Diego etc.:Academic Press, 1997, 411p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava
2. Dārza pasaule
3. Silviculture

Piezīmes

Izvēles priekšmets studijām lauksaimniecības un mežzinības specialitātēs 5.,6.7 vai 8 semestris.