Kursa kods Arhi6019

Kredītpunkti 12

Apstādījumu koncepcijas

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi5050, Ainavu arhitektūras teorija

Arhi5051, Pētniecisko darbu pamati

Arhi5055, Ilgtspējīga ainavu attīstība

Kursa anotācija

Katras pilsētas tēla, atpazīstamības izveidē svarīgu vietu ieņem vienota apstādījumu struktūra, kas palīdz organizēt, akcentēt pilsētas dažādās funkcionālās zonas. Tomēr, turpinoties straujajiem urbanizācijas procesiem, svarīgi radīt un saglabāt savu īpašu pilsētas tēlu. Pilsētas tēlā viena no svarīgākajām lomam ir apstādījumiem, to sakārtotībai, idejiskai vienotībai un patīkamas dzīves un darba telpas veidošanai. Studiju kurss ietver apstādījumu koncepcijas izstrādi konkrētai teritorijai, darba ietvaros apgūstos apstādījumu koncepcijas veidošanas gaitu, nepieciešamos materiālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: studenti iegūst zināšanas par apstādījumu koncepcijas izstrādes procesu, posmiem un metodiku - 1.praktiskais darbs
2. Prasmes: studenti spēj piedalīties apstādījumu struktūras izmaiņu procesos pilsētvidē, izvērtēt un analizēt esošo apstādījumu struktūru, sniegt priekšlikumus vienotāj apstādījumu koncepcijai - Seminārs
3. Kompetence: apstādījumu koncepcijas izstrāde patstāvīgi vai darba grupās. - 2.praktiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1.Apstādījumu koncepcijas mērķis un uzdevumi. Nozīme viedā ainavas plānošanā, ainavas saglabāšanā un apsaimniekošanā. 4h
2.Apstādījumu nozīme pilsētvides ilgtspējīga attīstība, ekoloģiskā līdzsvarā, sabiedrības līdzdalība. Ekosistēmu pakalpojumi. 12 h
3.Apstādījumu koncepcijas teorētiskais pamatojums, metodoloģija un veidi. 8 h
4.Koncepcijas struktūra, sastāvs un sadaļas. Koncepcijas realizācijas un plānošanas etapi. Seminārs 8 h
5.Koncepcijas mērogs un detalizācija. 8 h
6.Apstādījumu koncepciju paraugi pasaulē un Latvijā. 1.praktiskais darbs 12 h
7.Apstādījumu koncepcija: ielu, maģistrāļu un gājēju - velobraucēju ceļu apstādījumi. 4 h
8.Apstādījumu koncepcija: publiskie apstādījumi. 4 h
9.Apstādījumu koncepcija: aizsargstādījumi un buferstādījumi. 4 h
10.Apstādījumu koncepcija: īslaicīgie apstādījumi. 4 h
11.Apstādījumu koncepcija: jaukta tipa apstādījumi. 4 h
12.Koncepcijas pamatnes un satura izstrāde. 4 h
13.Koncepcijas grafiskā materiāla izstrāde. 12 h
14.Koncepcijas specifikācijas un detalizācijas plāni. 20 h
15.Koncepcijas paskaidrojuma raksta izstrāde. 12 h
16.Apstādījumu koncepcijas aizstāvēšana. 2.praktiskais darbs 8 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti vērtējamie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Lai nokārtotu studiju kursu, jābūt pozitīvi novērtētiem studiju darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Seminārs – Izmantojot zinātniskās publikācijas (2-3) un Eiropas zaļas infrastruktūras plānošanas dokumentus (2-3) sagatavot pārskatu – eseju, liekot akcentu uz zaļas infrastruktūras plānošanas pamatprincipiem, kurus var iekļaut apstādījumu koncepcijas metodikā (apjoms vismaz 10 lpp, aizstāvēšana prezentācijas veidā)
1.praktiskais darbs – studenti individuāli sagatavo konspektu par pasaules prakses piemēriem par koncepcijas izstrādes procesu, posmiem un metodiku (apjoms vismaz 10 lpp, aizstāvēšana prezentācijas veidā).
2.praktiskais darbs – studenti grupās (2-3 cilvēki) sagatavo apstādījumu koncepcijas priekšlikumu pilsētas daļas. (apjoms vismaz 50 lpp, aizstāvēšana prezentācijas veidā un iesniegts darbs izdrukas veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma. Noteicošo atzīmi veido 2.prakstiskais darbs.

Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Miles M. Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. London: Routledge, 1997. 161 p.
2. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.
3. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 2013. 115 lpp.
4. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava. 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

5. Ņitavska N., Markova M., Spāģe A. Pilsētu veidošana. Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitālizāciju. Pieejams: https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2022/07/shaping-cities-manual-lv.pdf

Papildliteratūra

1. Yli-Pelkonen V., Kohl J. The role of local ecological knowledge in sustainable urban planning: perspectives from Finland. Sustainability: Science, Practice & Policy, Vol. 1, No. 1, 2005, p. 3–14.
2. Antrop M. The language of landscape ecologists and planners. A comparative content analysis of concepts used in landscape ecology. Landscape and Urban Planning, No. 55, 2001, p. 163–173.

3. Skujāne, D., Ņitavska, N., Markova, M., Spāģe, A. (2023). Degradēto teritoriju revitalizācija ilgtspējīgas pilsētvides un sabiedrības attīstības kontekstā. No teorijas līdz praksei. ISBN 978-9984-48-419-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landscape Architecture. The magazine of the american society of landscape architects
Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste]: European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
2. Byggekunst. The Norwegian review of architecture
3. Garten + Landschaft. Zeitschriff fur Landschaftsarchitektur ISSN: 0016-4720

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.