Kursa kods Arhi6017

Kredītpunkti 30

Maģistra darbs

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā810

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits810

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi5052, Industriālo teritoriju projektēšana

Arhi5053, Teritorijas attīstības plānošana

Arhi6019, Apstādījumu koncepcijas

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkota zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Ainavu arhitektūras jomas izpētes metodika un rezultātu apstrāde, kā arī telpiskās izpētes pieejas izvēle un pamatojums apskatīti saistībā ar maģistra darba izstrādāšanu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā, izstrādājot ainavas attīstības koncepciju/ ainavas attīstības priekšlikumus/ teritorijas labiekārtošanas projektu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: par pētniecības darbu veikšanu un rezultātu analīzi, ainavas projektu izstrādi. – 1., 3. pārbaudes darbs
2. Prasmes: veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus, sagatavot ainavas attīstības koncepciju/ ainavas attīstības priekšlikumus/ teritorijas labiekārtošanas projektu. 2.pārbaudes darbs
3. Kompetence: definēt pētniecības darba uzdevumu, kvalificēti veikt pētījumus, izvēlēties izpētes metodi teritorijas analīzei un kritiski novērtēt rezultātus, kā arī patstāvīgi izstrādāt ainavas attīstības koncepciju/ ainavas attīstības priekšlikumus/ teritorijas labiekārtošanas projektu. 1., 3.pārbaudes darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēma, mērķi un uzdevumi. 2. Maģistra darba izstrādes metodika. 3. Datu apkopošanas un apstrādes metodes. 4. Aptaujas anketas, intervijas, datu matricas. 1.pārbaudes darbs (atestācija) 5. Kultūrvēsturiskās ainavas izpēte. Datu apkopošana. 6. Maģistra darba koncepcija un pamatojums. 7. Ainavas konceptuālā risinājuma izstrāde un dizains. 8. Ainavas projekta detalizācija. 9. Ainavas projekta specifikācijas izstrāde. 2.pārbaudes darbs (atestācija) 10. Ainavas projekta aprēķinu sagatavošana. 11. Maģistra darba teorētiskā pamatojuma izstrāde. 12. Maģistra darba grafiskais noformējums. 13. Secinājumu un ieteikumu sadaļas izstrāde. 14. Maģistra darba iesniegšana katedrā un recenzēšana. 15. Aizstāvēšana katedrā. 3.pārbaudes darbs (atestācija) 16. Aizstāvēšana Valsts Eksaminācijas komisijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai veiksmīgi nokļūtu līdz maģistra darba aizstāvēšanai nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu maģistra darba atestācijās saskaņa ar laika grafiku. Students noteiktā laikā iesniedz katedrā pilnībā sagatavotu, izdrukātu un iesietu maģistra darbu 2 eksemplāros (iesieta grāmata un CD).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.pārbaudes darbs (atestācija)- definēta maģistra darba tēma, mērķis un uzdevumi, sagatavota darba struktūra, izvelētas pētījuma metodes. Veiktas aptaujas vai intervijas. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija)
2.pārbaudes darbs (atestācija) - veikti eksperimentālie un analītiskie maģistra darba pētījumi, sagatavota ainavas attīstības koncepcija maģistra darba izvelētām objektam/ ainavas attīstības priekšlikumi/ teritorijas labiekārtošanas projekta melnraksts. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija)
3.pārbaudes darbs (atestācija) – pilnība pabeigts un patstāvīgi izstrādāts maģistra darba pētījums, pabeigti grafiskie materiāli ainavas attīstības koncepcijai/ ainavas attīstības priekšlikumiem/ teritorijas labiekārtošanas projektam. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija un lemj par pielaišanu bakalaura darbu aizstāvēšanai Valsts Pārbaudījumu komisijai)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba aizstāvēšanai katedra izveido Maģistra darba valsts pārbaudījuma komisiju, kuras sastāvā iekļauj komisijas vadītāju un vismaz četru komisijas locekļus ( komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas locekļiem ir nozares profesionālo organizāciju vai darba dēvēju pārstāvji). Maģistra darba eksaminācijas komisija darbojas saskaņā ar LLU noteikumiem un norādījumiem.
Maģistra darba aizstāvēšanai studentam atvēlēts laiks ir 15-20 minūtes, kam seko recenzentu ziņojumi un darba vadītāja atsauksme, kā arī komisijas jautājumi un precizējumi.

Obligātā literatūra

1. Steiner F., Butler. K. Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 436 p.
2. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008.
3. Simonds J. O. Landscape architecture: a manual of land planning and design. New York: McGraw-Hill, 2006. 396 p.
4. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p.

Papildliteratūra

1. Amidon J. Radical landscapes. Reinventing outdoor spaces. New York: Thames&Hudson, 2003. 192 p.
2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Dines N.T., Brown K.D. Time-saver standards: site construction details manual. New York: McGraw-Hill, 1999. 398 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Garten +Landschaft. ISSN: 0016-4720
2. JOLA. Journal of Landscape architecture. ISSN 1862-6033
3. Topos. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.