Код курса Arhi5055

Кредитные пункты 9

Общее количество часов219

Kоличество часов лекций28

Kоличество часов семинаров и практических занятий22

æоличество лабораторных работ22

Количество часов самостоятельной работы студента147

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчики курса

author

Daiga Skujāne

author

Ilze Stokmane

author

Kristīne Vugule

Учебная литературa

1. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts. 296 lpp.
2. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). 235 p.
3. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.
4. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
5. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
6. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp.
7. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334 lpp.

8. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava. 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

Дополнительная литература

Bendere R., Teibe I, Pacina J.M., Sunnsets H., Kasparinskis R., Kudreņickis I., Šmigins R., Vidužs A., Burlakovs J. (2016) Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā. Rīga: Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. 145.lpp.
2. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge. 346 p.
3. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 174 lpp.
4. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon. 330 p.
5. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London: Routledge. 178 p.
6. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
7. Štrausa S., Brencis R., Ziemeļniece A., Vulāns A. (2011). Ēku energoefektivitāte klimata maiņas apstākļos: mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU. 90 lpp.
8. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.
9. Thompson J.W., Sorvig K. (2018) Sustainable Landscape Construction, Third Edition: A Guide to Green Building Outdoors. Washington: Island Press. 502 p.

Периодика и другие источники информации

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/e-zurnali/
3. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. Pieejams: https://www.nationalgeographic.com/
4. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
5. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20
6. Landscape Architecture and Art. [tiešsaistes žurnāls] Online ISSN: 2255-8640. Pieejams: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/