Kursa kods Arhi5055

Kredītpunkti 9

Ilgtspējīga ainavu attīstība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā219

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Laboratorijas darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

author asoc. prof.

Ilze Stokmane

Dr. oec.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par ilgtspējīgas ainavu attīstības plānošanu dažādos plānošanas līmeņos un mērogos. Studiju kursā studējošie apgūst zināšanas par reģionālo plānošanu un to regulējošo normatīvo ietvaru. Kursa ietvaros tiek apgūti ainavu ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipi un to raksturojošie parametri, priekšnoteikumi un standarti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādiem urbanizācijas teorētiskajiem aspektiem kā pamatu dažādas informācijas izpratnei, interpretācijai, lietišķai izmantošanai un kritiskai novērtēšanai; zināšanas par pašvaldību plānošanas procesiem un pieejām ainavu plānošanā. Iegūto zināšanu vērtēšana – 1.-4. un 7.praktiskais darbs.
Prasmes noteikt un pielietot atbilstošākos ilgtspējīgas attīstības veicinošus risinājumus dažāda mēroga ainavu arhitektūras projektos un ainavu plānojumos. Iegūto prasmju vērtēšana – 5., 8., 9., 11.prakstiskie darbi. Tematiskie semināri.
Kompetences novērtēt jau izstrādātos ainavu arhitektūras projektus un plānojumus, kā arī izstrādāt jaunus atbilstoši ilgtspējības principiem un nozarē atzītiem sertifikātiem. Iegūto kompetenču vērtēšana – 6. un 10.prakstiskais darbs. 1.-5.laboratorijas darbi. Lauku apdzīvotu vietu vai pilsētvides raksturojums ainavu arhitekta skatījumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Reģiona jēdziens. Reģionu daudzveidība un tipi, „reģionālās pieejas” būtība. Reģionalizācijas procesi un posmi. (2h) 1.praktiskais darbs. Teritoriju telpiskā plānošana pārmaiņu laikā: tendences ainavu arhitektūrā. (2h)
2. Lekcija. Reģionālā politika. Reģionālās politikas klasifikācija un pieejas. Valstu reģionālās politikas tipoloģija Eiropā. (2h) 2.praktiskais darbs. Ainavu arhitektu un saistīto jomu speciālistu sadarbības iespējas un izvērtējums teritorijas plānošanas procesā. (2h)
3. Lekcija. Latvijas reģionālās politikas pamatnostādnes un mērķi. Reģionālie attīstības plāni. Reģionālās plānošanas pamatprincipi. Teritoriālā pieeja un nozaru politikas. Reģionālās politikas veidošana ilgtspējīgai attīstībai. (1h)
4. Lekcija. Reģionālā ekonomika. Reģionu tradicionālie izaugsmes modeļi un ilgtspējas attīstības pieejas. Reģionālās ekonomiskās attīstības plānošanas stratēģijas. (2h)
5. Lekcija. Zaļā izaugsme. Zaļā ekonomika. Ekoloģiskā pēda. Aprites ekonomika. (2h) 3.praktiskais darbs. Aprites ekonomikas risinājumi dzīves vides uzlabošanai ilgtspējīgas attīstības kontekstā. (2h)
6. Lekcija. Valsts un pašvaldību kompetence Latvijā un ārvalstīs. Pašvaldību funkcijas, to grupējums. Vietējā ekonomiskā politika. Ekonomikas stimulēšanas instrumenti. (1h) 4.praktiskais darbs. Risinājumi pašvaldību darbības uzlabošanai ainavu ilgtspējīgai pārvaldībai. (2h)
7. Lekcija. Reģionālais/vietu mārketings. Reģionālā mārketinga stratēģijas. (3h) 5.praktiskais darbs. Reģionālā mārketinga pieeja valsts tēla izveidē un vietas identitātes veidošanā. (4h) 1.Laboratorijas darbs. Vietas identitātes noteikšana un pamatelementu izvērtējums. (6h)
8. Lekcija. Starptautiskās organizācijas un plānošanas dokumenti reģionālās attīstības, telpiskās plānošanas un ainavu pārvaldības jomā. (4h) 6.praktiskais darbs. Ainavu konvencijas ieviešanas pasākumi, to analīze. (2h)
9. Lekcija. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes. Telpiskās attīstības perspektīva. “Zaļais kurss”. (1h) 7.praktiskais darbs. Līdzšinējās un nākotnes klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. (2h) 2.Laboratorijas darbs. Vietas dominantes un specifiski ainavu elementi un struktūras. (6h)
10. Lekcija. Ilgtspējas jēdziens, definīcijas un izpratnes veidošanās un evolūcija. Ilgtspējīgas ainavas vides, ekonomiskā, sociālā un kultūras dimensijas. (4h) 8.praktiskais darbs. Ilgtspējības attīstības mērķu izvērtējums. (2h)
11. Lekcija. Ainavas ilgtspējīgas attīstības plānošana dažādos mērogos. Pilsētas resursu ilgtspējīga pārvaldīšana. Ilgtspējīgo pilsētu formas un zaļās infrastruktūras attīstības modeļi, teritorijas attīstības plāni, funkcionālais zonējums, multimodālā mobilitāte. Ilgtspējīga infrastruktūra. (4h) 3.Laboratorijas darbs. Vides veidojošā faktora – apgaismojuma – vietas izcelšanas, parādīšanas motīvi. (6h)
12. Lekcija. Ilgtspējīgas plānošanas principi lauku ainavā. Urbānie meži. (2h) 9.praktiskais darbs. Ekosistēmu pakalpojumu analīze lauku un pilsētu ainavās. (2h)
13. Lekcija. Ilgtspējīgas plānošanas principi un risinājumi pilsētvidē. Krastmalu un pamestu teritoriju attīstības pieejas un principi. Vertikālie dārzi. Kopienu iniciatīvas ilgtspējas veicināšanai. (2h) 4.Laboratorijas darbs. Lauku apdzīvotu vietu vai pilsētvides ainavas vizuālais novērtējums. Panorāmas bagātināšanas iespēju izvērtējums un priekšlikumi. (6h)
14. Lekcija. Ilgtspējīga ainavas dizaina nozīme lokālā līmenī. Pilsētvides aktivitāšu teritoriju plānošana. (2h) 10.prakstiskais darbs. BREEAM un LEED sertifikāti un vērtēšanas kritēriji. (2h) 11.prakstiskais darbs. Ilgtspējīgas ainavu attīstības plānošanas piemēru analīze. (2h)
15. Lekcija. Ilgtspējas sertifikācijas sistēmas. Sertifikācijas sistēmu aspekti. Ilgtspējīga ainavu dizaina salīdzinošie kritēriji. Pieejas ilgtspējīga ainavu dizaina principu vērtēšanai. Ēkas un vietas ilgtspējas risinājumi dažādās klimatiskajās zonās. (4h) 5.Laboratorijas darbs. Ilgtspējas risinājumu piedāvājums apdzīvotā vidē. (6h)
16. Tematiskie semināri. Ilgtspējīgu teritoriju projektēšanas un ekspluatācijas pieejas. Piemēri. (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti un sekmīgi novērtēti izstrādādātie praktiskie un laboratorijas darbi. Aizstāvētas semināru tēmas. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Studiju kursa gala vērtējumu veido vidējais vērtējums no visiem iesniegto praktisko un laboratorijas darbu, semināru vērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas un praktisko darbu izstrāde, noformēšana un gatavošanās aizstāvēšanai. Studiju kursa literatūras studijas tēmas padziļinātai apguvei un prezentēšanai semināros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas un praktisko darbu izstrādi, semināru prezentācijas vērtē pēc to atbilstības izsniegtajam uzdevumam, kā arī pēc atbilstības noteiktajām darbu noformēšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts. 296 lpp.
2. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). 235 p.
3. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.
4. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
5. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
6. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp.
7. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334 lpp.

8. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava. 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

Papildliteratūra

Bendere R., Teibe I, Pacina J.M., Sunnsets H., Kasparinskis R., Kudreņickis I., Šmigins R., Vidužs A., Burlakovs J. (2016) Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā. Rīga: Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. 145.lpp.
2. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge. 346 p.
3. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 174 lpp.
4. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon. 330 p.
5. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London: Routledge. 178 p.
6. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
7. Štrausa S., Brencis R., Ziemeļniece A., Vulāns A. (2011). Ēku energoefektivitāte klimata maiņas apstākļos: mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU. 90 lpp.
8. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.
9. Thompson J.W., Sorvig K. (2018) Sustainable Landscape Construction, Third Edition: A Guide to Green Building Outdoors. Washington: Island Press. 502 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/e-zurnali/
3. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. Pieejams: https://www.nationalgeographic.com/
4. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
5. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20
6. Landscape Architecture and Art. [tiešsaistes žurnāls] Online ISSN: 2255-8640. Pieejams: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.